O nas

Masz pomysł na biznes, ale nie wiesz przy­go­tować pro­fesjon­alny bizne­s­plan? Szukasz infor­ma­cji skąd pozyskać środki na otwar­cie włas­nej firmy? A może bierzesz udział w pro­jek­cie dota­cyjnym lub ubie­gasz się o środki z urzędu pracy na otwar­cie włas­nej działalności?

Trafiłeś w odpowied­nie miejsce. Jesteśmy firmą zaj­mu­jącą się przy­go­towywaniem pro­fesjon­al­nych bizne­s­planów na zamówie­nie. Ofer­u­jemy pomoc w przy­go­towa­niu bizne­s­planu na założe­nie włas­nej firmy  z dofi­nan­sowa­nia uni­jnego, z środ­ków urzędu pracy lub PFRON.

Ofer­u­jemy pomoc w uzyska­niu dotacji na rozpoczę­cie dzi­ałal­ności oraz doradztwo w zakre­sie praw­idłowego rozliczenia pozyskanych środ­ków. Nasza usługa nie ogranicza się jedynie do prostego przy­go­towa­nia bizne­s­planu na zamówie­nie, lecz ofer­u­jemy 12 miesięczne wspar­cie w zakre­sie rozliczenia dotacji oraz wspar­cia pomostowego. I to wszys­tko w cenie opra­cow­anego biznesplanu!

Jesteśmy zespołem dorad­ców z wielo­let­nim doświad­cze­niem w pisa­niu, oce­ni­a­niu i rozlicza­niu bizne­s­planów. Nasza wiedza na temat dotacji uni­jnych jest prak­ty­czna i poparta wyk­sz­tałce­niem w zakre­sie finan­sów oraz doradztwa biz­ne­sowego. Gwaran­tu­jemy wysoką jakość usługi w rozsąd­nej cenie.

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszych usług!

Masz pytanie? Skon­tak­tuj się z nami!