mężczyzna pracujący na zewnątrz
Bez kategorii Metody finansowania działałności

3 F, czyli najprostszy sposób finansowania firmy

Jeśli myślisz o założe­niu włas­nej firmy, to nie musisz koniecznie ubie­gać się o dotację. Zacznij od metody 3 F, czyli zbieranie pieniędzy od Fam­i­ly (rodziny), Friends (przy­jaciół) oraz Fools (głup­ków).

Wbrew pozorom poży­cz­ki od najbliższych nam osób nie są naj­groszym sposobem finan­sowa­nia pomysłu na biznes, Jed­ną z przy­czyn porażek nowo pow­sta­ją­cych firm jest utra­ta motywacji do dal­szego dzi­ała­nia przez przed­siębior­cę. Poży­cza­jąc pieniądze od rodziny i przy­jaciół musimy liczyć się z tym, że kiedyś zażą­da­ją ich zwro­tu — a to dzi­ała moty­wu­ją­co, O ile rodz­i­na może być wyrozu­mi­ała, to przy­ja­ciołom pieniądze spłacić trze­ba — mówi się, że nieporozu­mienia finan­sowe mogą być przy­czyną roz­padu przy­ja­ciel­s­kich więzi.

Ważnym aspek­tem jest również pozyska­nia pieniędzy od najbliższych. W odróżnie­niu od banków i innych insty­tucji, rodzinie i przy­ja­ciołom nie musisz okazy­wać bizne­s­planu oraz przed­staw­iać żyran­tów i zabez­pieczenia finan­sowego. Wierzą ci na słowo — jeśli jesteś głęboko przeko­nany o pomyśl­noś­ci swo­jego pomysłu na biznes, to zdołasz przekon­ać do two­jej idei najbliższych.

Oczy­wiś­cie, finan­sowanie 3 F jest ogranic­zone. Praw­dopodob­nie nie dasz rady zebrać w ten sposób mil­ionów, ale kilka­naś­cie tysię­cy na otwar­cie włas­nego biz­ne­su powinieneś zebrać. A potem do robo­ty! Nie chcesz prze­cież zaw­ieść najbliższych, prawda?