Agencja pracy

Jako insty­tuc­ja niepub­licz­na insty­tuc­ja rynku pra­cy łączymy oso­by poszuku­jące zatrud­nienia z pra­co­daw­ca­mi.  Przeprowadza­my anal­izę potrzeb pra­co­daw­ców, jak również badamy pref­er­enc­je i predys­pozy­c­je kandy­datów do pracy.

W naszej dzi­ałal­noś­ci sku­pi­amy się  na akty­wiz­a­cji zawodowej osób z niepełnosprawnoś­cią. Ważne są dla nas indy­wid­u­alne potrze­by, predys­pozy­c­je i oczeki­wa­nia osób poszuku­ją­cych pra­cy. Spraw­iamy, aby oso­ba poszuku­ją­ca pracę mogła  rozwi­jać swój potenc­jał i real­i­zować się zawodowo. Staramy się dobier­ać ofer­ty tak, aby sprostać oczeki­wan­iom  potenc­jal­nych pra­cown­ików i spełnić wyma­gania przyszłych pra­co­daw­ców. Pro­mu­jąc akty­wiz­a­cję zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi wspier­amy pra­co­daw­ców przy opty­mal­iza­cji kosztów  ich zatrud­nienia, dzię­ki temu  wspól­nie  prze­ci­wdzi­ałamy wyk­lucza­niu społeczne­mu  osób niepełnosprawnych. Usłu­gi pośred­nict­wa pra­cy prowadz­imy głównie w ramach pro­jek­tów współ­fi­nan­sowanych ze środ­ków pub­licznych, jed­nakże współpracu­je­my również z na warunk­ach komer­cyjnych. Od 2017 roku, jesteśmy zare­je­strowani w Kra­jowym Rejestrze Agencji Zatrud­nienia ( nr agencji zatrud­nienia 17544).