Bez kategorii Kobiety na rynku pracy

Sytuacja kobiet na rynku pracy.

Trochę his­torii.. Należy pod­kreślić, że do koń­ca XIX w. akty­wność zawodowa kobi­et była pejo­raty­wnie postrze­gana. Rolę kobi­ety upa­try­wano w zaj­mowa­niu się obow­iązka­mi domowy­mi i w opiece nad dzieć­mi. Kodeks Napoleona z 1804 roku umożli­wiał kobiecie pracę wyłącznie za zgodą męża.  Wybuch I Wojny Świa­towej spowodował wzrost znaczenia zawodowego kobi­et. W związku z wysyłaniem mężczyzn na front … 

Czytaj dalej
Dorabianie do świadczeń

Ile można zarobić do świadczeń rentowych i emerytalnych?

Jak co kwartał Prezes Głównego Urzę­du Statysty­cznego wydał Obwieszcze­nie, że w III kwartale 2021 roku, prze­ciętne miesięczne wyna­grodze­nie w sek­torze przed­siębiorstw, włącznie z wypłata­mi z zysku wyniosło 5885,75 zł. Z kolei z Komu­nikatu wydanego 19 listopa­da 2021 roku przez Preze­sa Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych wyni­ka, że od 1 grud­nia 2021r. kwo­ta wynoszą­ca 70% prze­cięt­nego wyna­grodzenia wynosi … 

Czytaj dalej
Obrazek przestawia uchwyconą w dłoniach niebieską tarczęz symbolem osoby niepełnosprawnej
Otwarty rynek pracy Praca zdalna Rozmowa kwalifikacyjna

Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy.

Rynek pra­cy dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi po mar­cu 2020 roku doz­nał sta­gnacji. Spowodowane to było wybuchem pan­demii koron­awirusa. Pra­co­daw­cy spotkali się z niepewną sytu­ację biz­ne­sową, a oso­by z choroba­mi przewlekły­mi miały lęki przed zaraże­niem. Przed wybuchem pan­demii wielu pra­co­daw­ców miało obawy, że oso­by z niepełnosprawnoś­cią, którym przysługu­je 7 godzin­ny tryb pra­cy,  w krót­szym cza­sie nie … 

Czytaj dalej
Dofinansowanie Metody finansowania działałności

Dofinansowanie dla przedsiębiorców na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 Konkurs: „Dofi­nan­sowanie dzi­ałań płat­ni­ka składek na poprawę bez­pieczeńst­wa i higieny pra­cy” real­i­zowany jest przez Zakład Ubez­pieczeń Społecznych. Przed­siębior­ca może ubie­gać się o dofi­nan­sowanie w ramach poprawy bez­pieczeńst­wa i higieny pra­cy, składa­jąc odpowied­ni wniosek w Zakładzie Ubez­pieczeń Społecznych.  Wnios­ki moż­na składać także online. Więcej infor­ma­cji o pro­jek­cie moż­na przeczy­tać na stronach Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych. Konkurs realizowany … 

Czytaj dalej