Biznesplany

Dobry bizne­s­plan to taki, który przekonuje oce­ni­a­ją­cych, by właśnie tobie przekazali środki na otwar­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej.  Możesz mieć doskon­ały pomysł na biznes, lecz jeśli nie potrafisz prze­lać swo­jego pomysłu na papier, to jest duże zagroże­nie, że dotacji nie otrzymasz.

Naszym klien­tom ofer­u­jemy więc usługę pole­ga­jącą na przy­go­towa­niu gotowego, pro­fesjon­al­nego bizne­s­planu pod dotację na własną dzi­ałal­ność. Posi­adamy doświad­cze­nie w sporządza­niu bizne­s­planów w różnych branżach, zarówno w usłu­gach, handlu jak i produkcji.

Bizne­s­plan przy­go­towu­jemy w opar­ciu o infor­ma­cje uzyskane od klienta w trak­cie przeprowad­zonego wywiadu. Samodziel­nie przy­go­towu­jemy opis pomysłu, część mar­ketingową, anal­izę konkurencji, część inwest­y­cyjną oraz finan­sową (rachunek zysków i strat oraz bilans). W trak­cie przy­go­towywa­nia kon­sul­tu­jemy bizne­s­plan z klientem.

Pro­ces przy­go­towywa­nia bizne­s­planu trwa od 2 do 5 dni roboczych. Przed przekazaniem klien­towi jest sprawdzany przez 2 naszych kon­sul­tan­tów pod wzglę­dem poprawności oraz zgod­ności z reg­u­laminem  dotacji. Gotowy bizne­s­plan przekazy­wany jest klien­towi wraz z wyma­ganymi załącznikami.

UWAGA!

Wnioski (bizne­s­plany) na dotację roz­pa­try­wane są w try­bie konkur­sowym, co oznacza, że kwal­i­fikują się te wnioski, które zdoby­wają najwięcej punk­tów.  Nasza firma nie ma wpływu na liczbę punk­tów przyz­nawanych za adek­watne doświad­cze­nie zawodowe lub wyk­sz­tałce­nie osoby stara­jącej się o dotację.

Ofer­u­jemy pomoc w zakresie:

  • pozyska­nia środ­ków na rozpoczę­cie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej z urzędu pracy
  • pozyska­nia środ­ków na własną dzi­ałal­ność z PFRON (dla osób niepełnosprawnych)
  • pozyska­nia dotacji z pro­gramów unijnych