Blog

kurs pracownika gospodarczego Odnośnik do strony o projekcie
Bez kategorii Projekty

Projekt aktywizacji zawodowej.

Pro­jekt „Na ścieżce do akty­wności– edy­cja II” nr RPLD.09.01.01–10-B072/19. Pro­jekt real­i­zowany z Fun­duszy Społecznych Unii Europe­jskiej. Pro­jekt skierowany jest do osób niepracu­ją­cych, posi­ada­ją­cych orzecze­nie o niepełnosprawności i zamieszku­ją­cych obszar wojew­ództwa łódzkiego.

Czytaj dalej
Prawo

Ryzyko legislacyjne w biznesie

Nasze państwo teo­re­ty­cznie ma ułatwiać przed­siębior­com życie, w prak­tyce wygląda to „co by tu jeszcze spieprzyć, panowie”. Opra­cowu­jąc bizne­s­plan warto więc zas­tanowić się, w jakim otocze­niu prawnym będziemy dzi­ałali, bo pewnego pięknego poranka możemy obudzić się z ręką w nocniku.

Czytaj dalej
Bez kategorii Prawo

Jak zastrzec znak towarowy?

Masz już własne przed­siębiorstwo, myślisz o stworze­niu logo firmy. Opra­cow­anie znaku graficznego zle­casz grafikowi.  Po kilku dni­ach przysyła ci gotowy pro­jekt, który bardzo ci się podoba. Płacisz mu za wyko­naną pracę i zaczy­nasz uży­wać logo firmy w swo­jej dzi­ałal­ności. Jesteś przeko­nany, że sta­jesz się tym samym jedynym właś­ci­cielem znaku. Nie zgłaszasz znaku do rejes­tracji, bo …

Czytaj dalej
Projekty

Projekt rehabilitacji kompleksowej.

Pro­jekt „Wypra­cow­anie i pilotażowe wdroże­nie mod­elu kom­plek­sowej reha­bil­i­tacji umożli­wia­jącej pod­ję­cie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00–0000057/17. Pro­jekt reha­bil­i­tacji kom­plek­sowej przez­nac­zony jest dla osób, którym niepełnosprawność nie poz­woliła na rozpoczę­cie akty­wiz­a­cji zawodowej lub dla osób, którym choroba przeszkodz­iła w wykony­wa­niu doty­chcza­sowej pracy.

Czytaj dalej
Bez kategorii Rodzice a praca

Ciężko to będzie, jak się dziecko urodzi

Ciężko to będzie, jak się dziecko urodzi Przed nar­o­dze­niem potomków nie myślałem, że dzieci potrafią, aż tak wywró­cić życie do góry nogami. Życie zawodowe z małymi dziećmi to level extremely hard. Pamię­taj o tym planu­jąc swoją kari­erę. Wiadomym jest, że rodz­ice małych dzieci są męczący. Mówią tylko o dzieci­ach, uważają, że kto nie ma małych …

Czytaj dalej