Blog

Bez kategorii Kobiety na rynku pracy

Sytuacja kobiet na rynku pracy.

Trochę his­torii.. Należy pod­kreślić, że do koń­ca XIX w. akty­wność zawodowa kobi­et była pejo­raty­wnie postrze­gana. Rolę kobi­ety upa­try­wano w zaj­mowa­niu się obow­iązka­mi domowy­mi i w opiece nad dzieć­mi. Kodeks Napoleona z 1804 roku umożli­wiał kobiecie pracę wyłącznie za zgodą męża.  Wybuch I Wojny Świa­towej spowodował wzrost znaczenia zawodowego kobi­et. W związku z wysyłaniem mężczyzn na front … 

Czytaj dalej
Obrazek przestawia uchwyconą w dłoniach niebieską tarczęz symbolem osoby niepełnosprawnej
Otwarty rynek pracy Praca zdalna Rozmowa kwalifikacyjna

Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy.

Rynek pra­cy dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi po mar­cu 2020 roku doz­nał sta­gnacji. Spowodowane to było wybuchem pan­demii koron­awirusa. Pra­co­daw­cy spotkali się z niepewną sytu­ację biz­ne­sową, a oso­by z choroba­mi przewlekły­mi miały lęki przed zaraże­niem. Przed wybuchem pan­demii wielu pra­co­daw­ców miało obawy, że oso­by z niepełnosprawnoś­cią, którym przysługu­je 7 godzin­ny tryb pra­cy,  w krót­szym cza­sie nie … 

Czytaj dalej
Praca zdalna

Survival na home-office.

czyli jak przetr­wać kon­frontację z sze­fem i  nie pokłó­cić się ze współloka­tora­mi i rodz­iną. Wyobraźmy sobie, że zaczęliśmy pracę, jesteśmy pełni energii do wyko­na­nia jakiegoś zada­nia kon­cep­cyjnego, na naszym biurku stoi ulu­biona kawa. Zaczy­namy pracę.  Nasze palce ryt­micznie wys­tuku­ją pomysły na klaw­iaturze. Nagle, domo­fon dzwoni, elek­trow­n­ia spisu­je liczni­ki, pies szczeka, kot musi leżeć nigdzie indziej … 

Czytaj dalej
Praca zdalna

Plusy i minusy pracy zdalnej.

Pra­ca zdal­na” to poję­cie zyskało na znacze­niu po pier­wszych lock­dow­nach związanych z pan­demią koron­awirusa. Wal­ka z zagroże­niem rozprzestrze­nienia się wirusa COVID-19 zmusiła pra­co­daw­ców do wysła­nia pra­cown­ików do pra­cy w domu. Na por­ta­lach z ofer­ta­mi pra­cy obser­wu­je­my wzrost licz­by ogłoszeń na wykony­wanie pra­cy zdal­nej. Pra­ca zdal­na budzi cza­sa­mi pewne obawy, zarówno pośród sze­fów jak i pod­wład­nych. MINUSY … 

Czytaj dalej
Woreczek pieniędzy trzymany w ręce
Dotacje z PFRON

Jak otrzymać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Jesteś osobą z niepełnosprawnoś­cią?  Trud­no znaleźć Ci odpowied­nie stanowisko pra­cy?  Może jesteś na tyle kreaty­wny, pomysłowy i uzdol­niony, aby założyć włas­ną dzi­ałal­ność gospo­dar­czą?  Może najwyższy czas pomyśleć o samoza­trud­nie­niu!  Na początku warto poz­nać jaką pomoc w tym tema­cie ofer­u­je PFRON.

Czytaj dalej
Projekty

Projekt aktywizacji zawodowej.

Pro­jekt „Na ścieżce do akty­wnoś­ci- edy­c­ja II” nr RPLD.09.01.01–10-B072/19. Pro­jekt real­i­zowany z Fun­duszy Społecznych Unii Europe­jskiej. Pro­jekt skierowany jest do osób niepracu­ją­cych, posi­ada­ją­cych orzecze­nie o niepełnosprawnoś­ci i zamieszku­ją­cych obszar wojew­ództ­wa łódzkiego.

Czytaj dalej
Obrazek ukazujący zaniepokojoną twarz.
Prawo

Ryzyko legislacyjne w biznesie

Nasze państ­wo teo­re­ty­cznie ma ułatwiać przed­siębior­com życie, w prak­tyce wyglą­da to „co by tu jeszcze spieprzyć, panowie”. Opra­cowu­jąc bizne­s­plan warto więc zas­tanow­ić się, w jakim otocze­niu prawnym będziemy dzi­ałali, bo pewnego pięknego poran­ka może­my obudz­ić się z ręką w nocniku.

Czytaj dalej
kobieta trzymająca w ręku czerwone jabłko.
Bez kategorii Prawo

Jak zastrzec znak towarowy?

Masz już własne przed­siębiorstwo, myślisz o stworze­niu logo firmy. Opra­cow­anie znaku graficznego zle­casz grafikowi.  Po kilku dni­ach przysyła ci gotowy pro­jekt, który bard­zo ci się podo­ba. Płacisz mu za wyko­naną pracę i zaczy­nasz uży­wać logo firmy w swo­jej dzi­ałal­noś­ci. Jesteś przeko­nany, że sta­jesz się tym samym jedynym właś­ci­cielem znaku. Nie zgłasza­sz znaku do rejes­tracji, bo … 

Czytaj dalej
Dorabianie do świadczeń

Ile można zarobić do świadczeń rentowych i emerytalnych?

Jak co kwartał Prezes Głównego Urzę­du Statysty­cznego wydał Obwieszcze­nie, że w III kwartale 2021 roku, prze­ciętne miesięczne wyna­grodze­nie w sek­torze przed­siębiorstw, włącznie z wypłata­mi z zysku wyniosło 5885,75 zł. Z kolei z Komu­nikatu wydanego 19 listopa­da 2021 roku przez Preze­sa Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych wyni­ka, że od 1 grud­nia 2021r. kwo­ta wynoszą­ca 70% prze­cięt­nego wyna­grodzenia wynosi … 

Czytaj dalej
Dofinansowanie Metody finansowania działałności

Dofinansowanie dla przedsiębiorców na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 Konkurs: „Dofi­nan­sowanie dzi­ałań płat­ni­ka składek na poprawę bez­pieczeńst­wa i higieny pra­cy” real­i­zowany jest przez Zakład Ubez­pieczeń Społecznych. Przed­siębior­ca może ubie­gać się o dofi­nan­sowanie w ramach poprawy bez­pieczeńst­wa i higieny pra­cy, składa­jąc odpowied­ni wniosek w Zakładzie Ubez­pieczeń Społecznych.  Wnios­ki moż­na składać także online. Więcej infor­ma­cji o pro­jek­cie moż­na przeczy­tać na stronach Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych. Konkurs realizowany … 

Czytaj dalej