kurs pracownika gospodarczego Odnośnik do strony o projekcie
Bez kategorii Projekty

Projekt aktywizacji zawodowej.

Pro­jekt „Na ścieżce do akty­wności– edy­cja II” nr RPLD.09.01.01–10-B072/19. Pro­jekt real­i­zowany z Fun­duszy Społecznych Unii Europe­jskiej. Pro­jekt skierowany jest do osób niepracu­ją­cych, posi­ada­ją­cych orzecze­nie o niepełnosprawności i zamieszku­ją­cych obszar wojew­ództwa łódzkiego.

Czytaj dalej
Bez kategorii Rodzice a praca

Ciężko to będzie, jak się dziecko urodzi

Ciężko to będzie, jak się dziecko urodzi Przed nar­o­dze­niem potomków nie myślałem, że dzieci potrafią, aż tak wywró­cić życie do góry nogami. Życie zawodowe z małymi dziećmi to level extremely hard. Pamię­taj o tym planu­jąc swoją kari­erę. Wiadomym jest, że rodz­ice małych dzieci są męczący. Mówią tylko o dzieci­ach, uważają, że kto nie ma małych …

Czytaj dalej