Bez kategorii Prawo

Jak zastrzec znak towarowy?

Masz już własne przed­siębiorstwo, myślisz o stworze­niu logo firmy. Opra­cow­anie znaku graficznego zle­casz grafikowi.  Po kilku dni­ach przysyła ci gotowy pro­jekt, który bardzo ci się podoba. Płacisz mu za wyko­naną pracę i zaczy­nasz uży­wać logo firmy w swo­jej dzi­ałal­ności. Jesteś przeko­nany, że sta­jesz się tym samym jedynym właś­ci­cielem znaku. Nie zgłaszasz znaku do rejes­tracji, bo …

Czytaj dalej