Bez kategorii Kobiety na rynku pracy

Sytuacja kobiet na rynku pracy.

Trochę his­torii.. Należy pod­kreślić, że do koń­ca XIX w. akty­wność zawodowa kobi­et była pejo­raty­wnie postrze­gana. Rolę kobi­ety upa­try­wano w zaj­mowa­niu się obow­iązka­mi domowy­mi i w opiece nad dzieć­mi. Kodeks Napoleona z 1804 roku umożli­wiał kobiecie pracę wyłącznie za zgodą męża.  Wybuch I Wojny Świa­towej spowodował wzrost znaczenia zawodowego kobi­et. W związku z wysyłaniem mężczyzn na front … 

Czytaj dalej