Cennik

Przy­go­towanie wniosku wraz z bizne­s­planem oraz załącznikami pod dotację z PUP oraz PFRON 800 PLN brutto Płat­ność w 2 rat­ach: 200 zł przed złoże­niem wniosku oraz 600 zł w przy­padku pozyska­nia dotacji.
Przy­go­towanie wniosku wraz z bizne­s­planem oraz załącznikami pod dotację ze środ­ków unijnych 3000 PLN brutto Płat­ność w 2 rat­ach: 1500 zł przed złoże­niem wniosku oraz 1500 zł w przy­padku pozyska­nia dotacji.
Kon­sul­tacje oraz ocena gotowych bizne­s­planów, sprawdze­nie części opisowej lub finansowej. 200 PLN brutto Cena ori­en­ta­cyjna, w zależności od skom­p­likowa­nia bizne­s­planu może być niższa lub wyższa.

W ramach powyższych płat­ności ofer­u­jemy 12 miesięczny okres wsparcia.

Wys­taw­iamy fak­tury VAT.

Przed rozpoczę­ciem świad­czenia usługi pod­pisuje się umowę, która jasno określa warunki współpracy, zakres odpowiedzial­ności stron oraz warunki płatności.

Masz pytanie? Skon­tak­tuj się z nami!