Doradztwo dotacyjne

Zas­tanaw­iasz się, skąd wziąć pieniądze na otwar­cie włas­nej dzi­ałal­ności? Nasza firma pomaga w uzyska­niu infor­ma­cji skąd uzyskać środki na otwar­cie włas­nej firmy. Co więcej, naszych klien­tów nie zostaw­iamy samych sobie po otrzy­ma­niu dotacji, lecz służymy pomocą przez 12 miesięcy w zakre­sie wydatkowa­nia i rozlicza­nia dotacji.

Nic tak łatwo nie przy­chodzi, jak wydawanie bezz­wrot­nej dotacji. Dlat­ego też na etapie sporządza­nia bizne­s­planu należy zas­tanowić się, co kupić, od kogo kupić i za ile. Warto, aby zakupy doko­nane w ramach dotacji mogły służyć przez kole­jne lata, nawet gdy zde­cy­du­jemy się na zamknię­cie lub zaw­iesze­nie działalności.

Otrzy­mane środki finan­sowe należy rozliczyć co do złotówki. W przy­padku otrzymy­wa­nia wspar­cia pomostowego co miesiąc należy również dokony­wać dodatkowych rozliczeń.

Dzi­ałal­ność otwartą za pieniądze uzyskane z dotacji należy utrzy­mać przez min. 12 miesięcy. Przez ten okres nasza firma ofer­uje nieod­płatną pomoc naszym klien­tom w praw­idłowym rozlicze­niu dotacji. Po prostu — na nas można liczyć!

Ofer­u­jemy pomoc w zakresie:

  • pozyska­nia środ­ków na rozpoczę­cie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej z urzędu pracy
  • pozyska­nia środ­ków na własną dzi­ałal­ność z PFRON (dla osób niepełnosprawnych)
  • pozyska­nia dotacji z pro­gramów unijnych

Masz pytanie? Skon­tak­tuj się z nami!