Dorabianie do świadczeń

Ile można zarobić do świadczeń rentowych i emerytalnych?

Wachlarz banknotów z legitymacją emeryta- rencisty.

Jak co kwartał Prezes Głównego Urzę­du Statysty­cznego wydał Obwieszcze­nie, że w III kwartale 2021 roku, prze­ciętne miesięczne wyna­grodze­nie w sek­torze przed­siębiorstw, włącznie z wypłata­mi z zysku wyniosło 5885,75 zł.

Z kolei z Komu­nikatu wydanego 19 listopa­da 2021 roku przez Preze­sa Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych wyni­ka, że od 1 grud­nia 2021r. kwo­ta wynoszą­ca 70% prze­cięt­nego wyna­grodzenia wynosi 3960,20 zł, a kwo­ta wynoszą­ca 130% prze­cięt­nego wyna­grodzenia za III kwartał 2021r. wynosi 7354,50 zł.

Licz­by te mają bezpośred­ni wpływ na sytu­ację wcześniejszych emery­tów i ren­cistów, którzy mimo otrzymy­wanych świad­czeń są akty­wni zawodowo.

Zatem od 1 grud­nia 2021 roku do 28 lutego 2022 roku ren­ciś­ci i oso­by, które przeszły na wcześniejszą emery­turę mogą dora­bi­ać do kwoty 3960,20 zł bez żad­nych konsekwencji.

Nato­mi­ast przekrocze­nie kwoty zarobku wynoszącego 3960,20 zł brut­to spowodu­je pro­por­cjon­alne obniże­nie wypła­canego świad­czenia z Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych.

Trze­ba pamię­tać o tym, że co roku 1 mar­ca ogłaszana jest kwo­ta maksy­mal­nego zmniejszenia.

Od 1 mar­ca 2021 do 28 lutego 2022 roku kwoty te wynoszą:

  • dla ren­ty rodzin­nej przysługu­jącej jed­nej oso­bie — 549,71 zł
  • dla ren­ty z tytułu częś­ciowej niez­dol­noś­ci do pra­cy — 485,04 zł
  • dla emery­tu­ry i ren­ty z tytułu całkowitej niez­dol­noś­ci do pra­cy - 646,67 zł

Oso­by pobier­a­jące wcześniejszą emery­turę bądź ren­tę z tytułu niez­dol­noś­ci do pra­cy, po przekrocze­niu zarobku o kwotę wyższą niż 130 % prze­cięt­nego miesięcznego wyna­grodzenia czyli 7354,50 zł brut­to, muszą liczyć się z zaw­iesze­niem wypła­canych świad­czeń z ZUS‑u.

WAŻNE DLA OSÓB NA RENCIE SOCJALNEJ.

Oso­by otrzy­mu­jące ren­tę soc­jal­ną muszą pamię­tać, że w okre­sie od 1 grud­nia 2021 roku, mogą zara­bi­ać maksy­mal­nie 3960,20 zł brutto.

Po przekrocze­niu kwoty równej 70% prze­cięt­nego miesięcznego wyna­grodzenia, Zakład Ubez­pieczeń Społecznych zaw­iesza wypła­canie ren­ty socjalnej.

Dobra wiado­mość jest taka, że od 1 sty­cz­nia 2022 roku wchodzą w życie przepisy z 24 czer­w­ca 2021 r. o zmi­an­ie ustawy o sys­temie ubez­pieczeń społecznych i niek­tórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1621, dzię­ki czemu reguły zaw­iesza­nia ren­ty soc­jal­nej będą takie same jak dla ren­cistów, którzy otrzy­mu­ją świad­cze­nie z tytułu niez­dol­noś­ci do pracy.

Ren­ciś­ci soc­jal­ni, od 1 sty­cz­nia 2022 roku będą mogli otrzymy­wać pom­niejs­zone świad­czenia po przekrocze­niu 70% prze­cięt­nego miesięcznego wyna­grodzenia. Dopiero przekrocze­nie dodatkowego przy­chodu o kwotę 130% prze­cięt­nego wyna­grodzenia grozi zaw­iesze­niem świadczenia.

Dla przy­pom­nienia:

Oso­ba pobier­a­ją­ca ren­tę soc­jal­ną lub jej przed­staw­iciel usta­wowy są obow­iązani niezwłocznie powiadomić organ wypła­ca­ją­cy ren­tę soc­jal­ną o okolicznoś­ci­ach powodu­ją­cych zaw­iesze­nie prawa do tego świad­czenia albo zmniejsze­nie jego wysokości.”

Warto wiedzieć ile moż­na doro­bić do świad­czeń emery­tal­nych i ren­towych, aby nie narażać naszego budże­tu domowego.

Warto sobie przekalku­lować na ile opła­ca nam się wziąć kole­jne zlece­nie zawodowe, przyjąć awans, bo może nasze świad­cze­nie nie zawsze zostanie zawieszone.