Woreczek pieniędzy trzymany w ręce
Dotacje z PFRON

Jak otrzymać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Jesteś osobą z niepełnosprawnością?

 Trudno znaleźć Ci odpowied­nie stanowisko pracy?

 Może jesteś na tyle kreaty­wny, pomysłowy i uzdol­niony, aby założyć własną dzi­ałal­ność gospodarczą?

 Może najwyższy czas pomyśleć o samozatrudnieniu!

 Na początku warto poz­nać jaką pomoc w tym tema­cie ofer­uje PFRON.

Jakie kry­te­ria trzeba speł­niać aby otrzy­mać dotację z  PFRON-u?

   Przede wszys­tkim, aby móc sko­rzys­tać z pomocy PFRON-u trzeba być osobą niepełnosprawną, nieza­trud­nioną, zare­je­strowaną w Powia­towym Urzędzie Pracy, posi­adać sta­tus osoby bezro­bot­nej lub poszuku­jącej pracy.

   Ubie­gać się o dotację dla niepełnosprawnych można nie wcześniej niż po upły­wie 12 miesięcy od zakończenia prowadzenia włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej lub zaprzes­ta­nia członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Jak starać się o otrzy­manie dotacji?

  1. Złożyć odpowiedni wniosek, właś­ciwy dla naszego Powia­towego Urzędu Pracy.
  2. Zadeklarować min­i­malny czas 12 miesięcy prowadzenia dzi­ałal­ności bądź spółdzielni socjalnej.

   Wysokość dotacji na jaką można liczyć, uza­leżniona jest od okresu na jaki osoba z niepełnosprawnoś­cią zobow­iąże się  prowadzić swoją dzi­ałal­ność lub uczest­niczyć jako członek w spółdzielni socjalnej.

  W przy­padku zadeklarowa­nia okresu co najm­niej 24 miesięcy można liczyć na wspar­cie w wysokości
od sześ­ciokrot­ności do pięt­nas­tokrot­ności prze­cięt­nego wyna­grodzenia.
   Jeżeli zadeklaru­jemy co najm­niej 12 miesięcy, otrzy­mamy wspar­cie nie przekracza­jące sześ­ciokrot­ności prze­cięt­nego wynagrodzenia.

Infor­ma­cje o prze­cięt­nym wyna­grodze­niu za dany miesiąc roku kalen­dar­zowego pub­likowane są na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

O przyz­na­niu dotacji i jej wysokości decy­duje rada powiatu, ze starostą na czele.


Jakie aspekty brane są pod uwagę przy roz­pa­try­wa­niu wniosków?

  1. Kwal­i­fikacje i uprawnienia wnioskodawcy.
  2. Wysokość środ­ków włas­nych wnioskodawcy.
  3. Kalku­lacja wydatków w ramach startu dzi­ałal­ności, co do wnioskowanych środków.
  4. Efekty finan­sowo– gospo­dar­cze przed­sięwz­ię­cia na które mają być przez­nac­zone środki.
  5. Podaż i popyt lokalnego rynku na planowaną działalność.
  6. Wielkość środ­ków, którymi w danym roku dys­ponuje PFRON.

Czas od złoże­nia wniosku do jego roz­pa­trzenia wynosi ok. 30 dni.

   Gdy wniosek zostanie roz­pa­tr­zony pozy­ty­wnie, następuje omówie­nie warunków umowy i jej pod­pisanie. Należy pamię­tać o spełnie­niu wszys­t­kich warunków  umowy o dofi­nan­sowanie. Zła­manie  zapisów umowy może poskutkować cofnię­ciem dotacji.

Dopiero po otrzy­ma­niu decyzji o przyz­na­niu dotacji z PFRON–u na prowadze­nie włas­nej dzi­ałal­ności, możemy zare­je­strować  naszą dzi­ałal­ność.  
Przed wypłatą środ­ków dota­cyjnych wniosko­dawca musi  przed­staw­iać zaświad­cze­nie o wpisie do Cen­tral­nej  Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej lub odpis z Kra­jowego Rejestru Sądowego.

Dotacja  na prowadze­nie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej, rol­niczej, albo wniesie­nie wkładu do spółdzielni soc­jal­nej jest  przyz­nawana jednorazowo.

Jeżeli czu­jesz, że rozkręce­nie włas­nego biz­nesu sprawi, że rozwiniesz skrzy­dła, spróbuj swoich sił w samoza­trud­nie­niu i postaraj się zdobyć dotację z PFRON-u  na dzi­ałal­ność gospodarczą.

Do odważnych świat należy. Zain­tere­sowanych pomocą w uzyska­niu pomocy w uzyska­niu dotacji PFRON na otwar­cie dzi­ałal­ności zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z naszej oferty.