Obrazek przestawia uchwyconą w dłoniach niebieską tarczęz symbolem osoby niepełnosprawnej
Otwarty rynek pracy Praca zdalna Rozmowa kwalifikacyjna

Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy.

Rynek pra­cy dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi po mar­cu 2020 roku doz­nał stagnacji.

Spowodowane to było wybuchem pan­demii koronawirusa.

Pra­co­daw­cy spotkali się z niepewną sytu­ację biz­ne­sową, a oso­by z choroba­mi przewlekły­mi miały lęki przed zarażeniem.

Przed wybuchem pan­demii wielu pra­co­daw­ców miało obawy, że oso­by z niepełnosprawnoś­cią, którym przysługu­je 7 godzin­ny tryb pra­cy,  w krót­szym cza­sie nie zdoła­ją rzetel­nie wypełnić swoich obowiązków.

Po mar­cu 2020 i przy­mu­sowych lock­dow­nach pra­co­daw­cy przekon­ali się, wysyła­jąc pra­cown­ików do pra­cy w domu, że wystar­czy efek­ty­wne zarządzanie cza­sem, aby wypełnić swo­je obowiązki.

W cza­sach pan­demicznych  pozy­c­ja osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi na otwartym rynku pra­cy wzrosła, ponieważ pow­ięk­szyła się potrze­ba zatrud­ni­a­nia pra­cown­ików do pra­cy zdal­nej przy której odpada­ją bari­ery architek­ton­iczne, trans­portowe i sprawnoś­ciowe, a na pier­wszy plan wysuwa­ją się umiejęt­noś­ci komputerowe. 

Na rynku pra­cy rośnie podaż „cyfrowych” miejsc pra­cy i dzi­ałów IT. Spowodowane jest to wzrostem zain­tere­sowa­nia zaku­pa­mi online i popy­tem na han­del inter­ne­towy. W przed­siębiorstwach rozbu­dowu­ją się  biu­ra elek­tron­icznej obsłu­gi klien­tów, przy których  nie ma znaczenia, gdzie siedzi pra­cown­ik wykonu­ją­cy te zada­nia, w dużym biurow­cu czy w swoim mieszka­niu. Ważne, że wiele spraw moż­na załatwić bez wychodzenia z domu.

W cza­sach pan­demii wielu pra­co­daw­ców doceniło pro­fesjon­al­izm, kom­pe­tenc­je i lojal­ność osób z niepełnosprawnościami.

Jeżeli obaw­iasz się wyk­luczenia na rynku pra­cy spowodowanego swoi­mi schorzeni­a­mi, to po pros­tu idąc na  umówione spotkanie rekru­ta­cyjne dobrze się do niego przygotuj.

Po pier­wsze zak­tu­al­izuj swo­je CV odpowied­nio do stanowiska na które aplikujesz.

Po drugie poczy­taj o dzi­ałal­noś­ci firmy od której dostałeś zaprosze­nie na roz­mowę kwalifikacyjną.

Po trze­cie przy­go­tuj swo­je moc­ne strony związane z kwal­i­fikac­ja­mi, doświad­cze­niem i wykształceniem.

Po czwarte, pomyśl o plusach swo­jego usposo­bi­enia, charak­teru, zain­tere­sowa­ni­ach, to sprawi, że nabierzesz pewnoś­ci siebie.

Pamię­taj, że umiejęt­noś­ci, który­mi pochwal­iłeś się w CV na roz­mowie kwal­i­fika­cyjnej mogą zostać naty­ch­mi­as­towo zwery­fikowane. Bard­zo częs­to sprawdzane są w ten sposób zna­jo­mość języków obcych oraz zna­jo­mość i obsłu­ga pro­gramów komputerowych.

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnoś­cią idąc na roz­mowę w spraw­ie pra­cy na pewno zas­tanaw­iałeś się czy pra­co­daw­cy bądź rekrutrzy nie będą wobec Ciebie uprzedzeni.

Cza­sa­mi może­my spotkać  postawę zamkniętą wobec zatrud­ni­a­nia osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi, spowodowaną niewiedzą lub stereotypami.

Na pewno warto pod­kreślić, że jeśli chodzi o  mery­to­ryczną stronę spotka­nia w spraw­ie pra­cy to taka roz­mowa prze­b­ie­ga w taki sam sposób jak w przy­pad­ku zdrowych kandy­datów do pracy.

Poruszane są na takich spotka­ni­ach tem­aty doty­czące wyk­sz­tałce­nia, doświad­czenia zawodowego, kwal­i­fikacji, kom­pe­tencji, oczeki­wań pra­co­daw­ców i oczeki­wań kandy­datów wobec pra­co­daw­ców oraz zain­tere­sowań. Wszys­tko po to, aby pra­co­daw­ca mógł lep­iej poz­nać potenc­jal­nie nowego pracownika.

Częs­to pada­ją pyta­nia o choro­by przewlekłe, czy o stan zdrowia.

Jeszcze kil­ka lat temu wielu ludzi ukry­wało przed pra­co­daw­cą swo­je schorzenia z obawy na negaty­wne prze­jś­cie pro­ce­su rekrutacyjnego.

Czer­wona lamp­ka może nam się zaświecić wtedy, kiedy stan naszego zdrowia zdomin­u­je całą roz­mowę i będzie ważniejszy od naszych kom­pe­tencji i doświadczenia.

Nie obaw­iaj się pytań związanych z ograniczeni­a­mi związany­mi z twoim schorze­niem, pra­co­daw­ca może będzie chci­ał wiedzieć jak zapewnić Ci bez­pieczne i wygodne warun­ki pra­cy, abyś mógł czuć się kom­for­towo pod­czas wykony­wa­nia swoich obowiązków.

Pamię­taj każdy jest inny i nawet ludzie z tym samym schorze­niem mogą mieć różne ograniczenia, więc sam nie bądź uprzed­zony do oso­by, która o to wypy­tu­je, bo może ona chce poz­nać szczegól­nie Twój punkt widzenia.

Każdy  z nas w miejs­cu zatrud­nienia chce być postrze­gany przez pryz­mat osiąg­nięć zawodowych. Oso­by z niepełnosprawnoś­ci­a­mi boją się, że będą postrze­gane i oce­ni­ane tylko przez swo­je schorzenia. Czu­ją obawy przed oskarże­ni­a­mi, że dostały lep­szą ofer­tę tylko ze wzglę­du na możli­wość dofi­nan­sowa­nia z PFRON‑u albo z litości.

Bard­zo częs­to obser­wu­je­my, że oso­by które osiągnęły sukces i są auto­ry­te­ta­mi w swo­jej dziedzinie dopiero wtedy pub­licznie wspom­i­na­ją o swoich schorzeni­ach. Pokazu­ją, że swo­je osiąg­nię­cia zawdz­ięcza­ją ciężkiej pra­cy, kwal­i­fikacjom i tal­en­towi. Doda­ją motywacji i są wzorem do naślad­owa­nia dla wszys­t­kich, a zwłaszcza dla tych,którzy mają takie same schorzenia jak oni.

Na świecie coraz bardziej pop­u­larne są idee społecznej odpowiedzial­noś­ci biz­ne­su i zarządzanie różnorod­noś­cią, które sprzy­ja­ją akty­wiz­a­cji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Ten trend powodu­je, że pra­co­daw­cy staw­ia­ją na różnorod­ność w budowa­niu swoich zespołów, bo różnorod­ność rozwi­ja kreaty­wność grupy i pozy­ty­wnie wpły­wa na kre­owanie wiz­erunku pra­co­daw­cy (Emloy­er branding).

Jeszcze dekadę temu więk­szość osób z niepełnosprawnoś­cią pra­cow­ało w gospo­darce niekomer­cyjnej w tzw. „Szarej Stre­fie”. Spowodowane to było lękiem przed utratą świad­czeń soc­jal­nych lub  brakiem zatrud­nienia na legal­nym rynku pra­cy ze wzglę­du na stan zdrowia i brak doświadczenia.

Pra­co­daw­cy są coraz bardziej świado­mi wspar­cia jakie mogą otrzy­mać przy zatrud­ni­a­n­iu osób  z niepełnosprawnoś­ci­a­mi. Wiedza o zatrud­nie­niu sub­sy­diowanym z środ­ków PFRON czy z Fun­duszy Społecznych Unii Europe­jskiej, dofi­nan­sowa­niu do wyna­grodzenia czy o środ­kach na utworze­nie nowych stanowisk z powia­towych urzędów pra­cy nie jest tajemnicą.

Ros­nące zapotrze­bowanie na wyk­wal­i­fikowanych spec­jal­istów sprzy­ja osobom z niepełnosprawnoś­ci­a­mi w znalezie­niu zatrud­nienia na otwartym rynku pra­cy. Popyt na budowanie kadry złożonej z ekspertów spraw­ia, że pra­co­daw­cy wyraźniej dostrze­ga­ją potenc­jał zawodowy właśnie tej grupy społecznej.

Jeżeli jesteś bez pra­cy wyślij CV na ogłoszenia z otwartego rynku pra­cy albo sko­rzys­taj z pomo­cy agencji zatrudnienia.

Agenc­je zatrud­nienia, (w tym nasza), poma­ga­ją połączyć kandy­da­ta do pra­cy z odpowied­nim pra­co­daw­cą, cho­ci­aż­by przez pro­jek­ty Uni­jne. Pomagamy także przed­siębior­com zdobyć środ­ki na rozwój dzi­ałal­noś­ci gospo­dar­czej i tworze­nie nowych miejsc pracy. 

Otwarty rynek pra­cy ofer­u­je więk­sze spek­trum stanowisk, częs­to daje więk­szą szan­sę awan­su oraz przy­czy­nia się do roz­wo­ju inte­gracji społeczno- zawodowej osób tam pracu­ją­cych. Otwarty rynek pra­cy zapew­nia równe szanse i dostęp do wyna­grodzenia pro­por­cjon­al­ny do naszych kwal­i­fikacji i kompetencji.

Wszys­tko po to, by urzeczy­wist­ni­ać idee “niepełnosprawny = pełnosprawny w pracy”.

Jeżeli potrze­bu­jesz wspar­cia w akty­wiz­a­cji zawodowej, skon­tak­tuj się z nami.

Najtrud­niejszy pier­wszy krok, ale warto go zro­bić, aby wyjść z trud­nej sytu­acji z tarczą.