doradca zawodowy

 

Chciałbyś/ chci­ałabyś dołączyć do naszego zespołu?

Agencja zatrud­nienia hrstart  Prze­mysław Laskowski ( nr agencji zatrud­nienia: 17544)   wspiera osoby  z niepełnosprawnoś­ci­ami w rozwi­ja­niu potenc­jału zawodowego  oraz  w akty­wiz­a­cji zawodowej.

Jesteśmy kom­pasem, który pomaga odnaleźć odpowied­nią ścieżkę kari­ery. Pomagamy pra­co­daw­com w odnalezie­niu odpowied­nich pra­cown­ików, doradzamy jak zop­ty­mal­i­zować koszty zatrud­nienia i pro­mu­jemy idee społecznej odpowiedzial­ności biznesu.

Obec­nie poszuku­jemy do naszego zespołu doradcy zawodowego.

 

Stanowisko – doradca zawodowy.

Obow­iązki.

  1. Real­iza­cja pro­gramu wspar­cia roz­woju zawodowego uczest­ników Projektu.
  2. Diag­no­zowanie potrzeb uczest­ników i wyz­naczanie Indy­wid­u­al­nego Planu Działania.
  3. Wyz­naczanie diag­nozy potenc­jału i zain­tere­sowań zawodowych uczest­ników Projektu.
  4. Wspo­ma­ganie usług świad­c­zonych przez agencję zatrudnienia.

Wyma­gania.

  1. Przy­na­jm­niej dwulet­nie doświad­cze­nie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego.
  2. Orzecze­nie o niepełnosprawności.

Ofer­u­jemy umowę o pracę na pełny etat.

Do załączanych  doku­men­tów aplika­cyjnych prosimy dołączyć klauzulę o przetwarza­niu danych osobowych.

Chęt­nych zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji.

For­mu­larz aplikacyjny

0/100
Wpisz Imię i Nazwisko.
0/13
Wpisz poprawny numer telefonu
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbęd­nych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji (zgod­nie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgod­nie z Roz­porządze­niem Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/46/WE (RODO).”
Załącz swoje CV i inne doku­menty aplikacyjne.

Pola z gwiazdką (*) są obow­iązkowe do wypełnienia.