Praca zdalna

Plusy i minusy pracy zdalnej.

Praca zdalna” to poję­cie zyskało na znacze­niu po pier­wszych lock­dow­nach związanych z pan­demią koron­awirusa. Walka z zagroże­niem rozprzestrze­nienia się wirusa COVID-19 zmusiła pra­co­daw­ców do wysła­nia pra­cown­ików do pracy w domu.

Na por­ta­lach z ofer­tami pracy obser­wu­jemy wzrost liczby ogłoszeń na wykony­wanie pracy zdalnej.

Praca zdalna budzi cza­sami pewne obawy, zarówno pośród sze­fów jak i podwładnych.

MINUSY PRACY ZDALNEJ Z PUNKTU WIDZENIA PRACODAWCY.

 • Trud­niejszy Onboard­ing   i Inte­gracja  nowego pracownika.
 • Prob­lem z dozorem pra­cown­ika zwłaszcza dla przełożonych, którzy lubią mieć kon­trolę nad podwładnymi.
 • Brak stosownych reg­u­lacji co do sprzętu i ekwi­wa­lentu za uży­wane media.
 • Brak pro­ce­dur co do przepisów BHP.

PLUSY PRACY ZDALNEJ Z PERSPEKTYWY PRACODAWCY.

 • Pop­u­laryza­cja pracy zdal­nej spraw­iła, że liczba wypad­ków w miejscu pracy zgłaszanych do PIP zmniejszyła się.
 • Pra­cown­icy są bardziej samodzielni, dzięki temu pra­co­dawca ma więcej czasu na real­i­zowanie swoich obowiązków.
 • Zwol­nie­nie przestrzeni biurowej, sprawia, że można z łat­woś­cią umaw­iać spotka­nia biz­ne­sowe oraz „kreaty­wne spotka­nia zespołowe”.
 • Oszczęd­ność na rachunkach za media.
 • Łatwiejszy dostęp do spec­jal­istów i to nie tylko z najbliższego regionu.

Często aplikowanie na stanowiska pracy zdal­nej budzi lęki wśród osób poszuku­ją­cych zatrudnienia.

Potenc­jalni pra­cown­icy obaw­iają się o to, czy ich kom­pe­tencje są wystar­cza­jące i czy sprostają wyma­gan­iom pracu­jąc w domu. Kole­jny prob­lem to, czy będą wystar­cza­jąco samodzielni w wykony­wa­niu swo­jej pracy, po wstęp­nych szkole­ni­ach. Przys­zli pra­cown­icy zas­tanaw­iają się też nad tym, na ile sami potrafią się zdyscy­plinować, aby osiągnąć odpowied­nie wyniki zawodowe.

Pra­cown­ikom zdal­nym towarzyszy lęk przed popełnie­niem błędów. Minusem dla nich często jest brak naty­ch­mi­as­towej wery­fikacji poprawności wyko­nanego zada­nia oraz brak doraźnych kon­sul­tacji prob­lemów, na które natrafili pod­czas wykony­wa­nia pracy.

Osoby pracu­jące  obaw­iają się  też, o dekon­cen­trację i rozpraszanie uwagi w warunk­ach domowych, co może przełożyć się na ich efek­ty­wność zawodową.

Walka o dostęp do kom­put­era i trans­fer inter­ne­towy. Zakłada­jąc, że pra­cownik nie otrzy­mał służbowego sprzętu, a  w tym cza­sie nie tylko on pracuje online. Taka sytu­acja wymaga zdol­ności zarządza­nia cza­sem i cier­pli­wości, aby opty­mal­nie wszyscy sko­rzys­tali z Inter­netu i dostępu do komputera.

Kole­jnym aspek­tem pracy w domu jest izo­lacja społeczna i brak relacji między­ludz­kich.  W domu łatwo zatęsknić za kolegą, który na dzień dobry opowie jakiś dow­cip, czy koleżanką, która parzy najlep­szą kawę. Nad­mierna izo­lacja społeczna może odpowiadać za obniże­nie nas­troju, motywacji i kreatywności.

Nie zapom­i­na­jmy jed­nak, że praca zdalna  ma też wiele pozy­ty­wnych aspektów.

PLUSY PRACY ZDALNEJ Z PUNKTU WIDZENIA PRACOWNIKÓW.

 • Oszczęd­ność czasu, który nor­mal­nie tracimy na dojazdy do pracy.
 • Oszczęd­ność pieniędzy, które wyda­jemy na paliwo i bilety komu­nikacji zbiorowej.
 • Nikt ze współpra­cown­ików nie będzie nas rozpraszał, chyba, że mamy w zes­pole osoby, które często orga­nizują spotka­nia online, ale na to też jest metoda.
 • Mamy możli­wość w domu doglą­da­nia  dorosłych osób wyma­ga­ją­cych opieki oraz dzieci.
 • Sami możemy zarządzać swoim cza­sem tak, aby naje­fek­ty­wniej wykonać  zada­nia zawodowe.
 • Możemy pogodzić obow­iązki domowe z zawodowymi.
 • W warunk­ach domowych mamy szansę na efek­ty­wną prz­erwę, aby się odstre­sować, bądź znaleźć inspirację dla rozwiąza­nia jakiegoś problemu.
 • Możemy pra­cować z każdego miejsca w którym prze­by­wamy w ramach różnych życiowych konieczności.
 • Możemy pra­cować nawet z obszarów wiejs­kich, w których często trudno o infra­struk­turę trans­portu pub­licznego. Niwelu­jemy w ten sposób prob­lem wyk­luczenia ze względu  na utrud­niony dojazd do więk­szych miejscowości.

Dzięki pracy zdal­nej,  praca w siedz­ibach firm zmieniła swoją dynamikę.
Coraz częś­ciej zwoły­wane spotka­nia biurowe służą do wymi­any infor­ma­cji, pomysłów, aby staw­iać na wspólną kreaty­wność zespołu. Spotka­nia także służą do opra­cowywa­nia pro­tokołów komu­nikowa­nia prob­lemów na które natrafi­ają pra­cown­icy. Siedz­iba przed­siębiorstwa  to cen­trum do ogłasza­nia nowych pro­jek­tów i tworzenia strate­gii ich realizacji.

Praca zdalna bez wąt­pi­enia pomaga włączać zawodowo osoby z niepełnosprawnoś­ci­ami i zapew­nia im możli­wość aktywacji społecznej. Praca zdalna nie ma barier architek­ton­icznych i trans­portowych. Praca w domu jest odpowied­nia dla introw­er­tyków, osób z ago­rafo­bią i innymi lękami społecznymi.

Rozwój tech­no­log­iczny sprawia, że pow­staje wiele pro­gramów i aplikacji, które gwaran­tują kom­fort pracy przy kom­put­erze dla osób z dys­funkc­jami: neu­ro­log­icznymi, okulisty­cznymi, laryn­go­log­icznymi, moto­rycznymi i ortopedycznymi.

Bada­nia anki­etowe pokazują, że dużo pra­cown­ików zauważyło wzrost efek­ty­wności swo­jej pracy, gdy przes­zli na tryb zdalny.
Na pewno warto aplikować na stanowiska zapew­ni­a­jące pracę w domu,  zwłaszcza w cza­sie pandemii.

Możliwe, że ten sys­tem pracy zostanie z nami na dłużej bez względu na sytu­ację epi­demi­o­log­iczną na świecie.