Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 O wszel­kich zmi­anach będę infor­mować w sposób widoczny i zrozumiały.

 1. Admin­is­tra­torem danych osobowych zbier­anych za pośred­nictwem strony inter­ne­towej jest Prze­mysław Laskowski prowadzący dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod firmą hrstart Prze­mysław Laskowski wpisaną do Cen­tral­nej Ewidencji i Infor­ma­cji o Dzi­ałal­ności Gospo­dar­czej Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej prowad­zonej przez min­is­tra właś­ci­wego do spraw gospo­darki, posi­ada­jącą: adres miejsca wykony­wa­nia dzi­ałal­ności i adres do doręczeń: ul. Kolińskiego 10/7 Łódź, NIP 7271952495, adres poczty elek­tron­icznej: plaskowski@hrstart.pl — zwaną dalej „Administratorem”.
 2. Dane osobowe na stronie inter­ne­towej przetwarzane są przez Admin­is­tra­tora zgod­nie z obow­iązu­ją­cymi przepisami prawa, w szczegól­ności zgod­nie z roz­porządze­niem Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizy­cznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swo­bod­nego przepływu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne roz­porządze­nie o ochronie danych) — zwane dalej „RODO” lub „Roz­porządze­nie RODO”. Ofic­jalny tekst Roz­porządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Pliki Cook­ies (tzw. ciasteczka) to dane infor­maty­czne, w szczegól­ności pliki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym Użytkown­ika (urządze­niu, na którym zna­j­duje się przeglą­darka inter­ne­towa) i przez­nac­zone są do korzys­ta­nia z por­talu www.hrstart.pl. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­ają nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer. Cook­ies są małymi plikami tek­stowymi, które są automaty­cznie zapisy­wane na Państwa urządze­niu koń­cowym. Niek­tóre uży­wane przez nas cook­ies są usuwane po zakończe­niu sesji przeglą­darki inter­ne­towej, tzn. po jej zamknię­ciu (tzw. cook­ies sesyjne). Inne cook­ies są zachowywane na Państwa urządze­niu koń­cowym i umożli­wiają nam rozpoz­nanie Państwa przeglą­darki przy kole­jnym wejś­ciu na stronę (trwałe cookies).
 4. Na stronie www.hrstart.pl zbier­ane są wyłącznie infor­ma­cje zawarte w plikach Cook­ies, nato­mi­ast nie są zbier­ane żadne inne dane o Tobie zna­j­du­jące się na Twoim urządze­niu. Czas prze­chowywa­nia podany jest w ustaw­ieni­ach cook­ies Państwa przeglą­darki inter­ne­towej. Przeglą­darkę można skon­fig­urować w ten sposób, aby otrzymy­wać infor­ma­cję o stosowa­niu cook­ies i mieć możli­wość decy­dowa­nia o ich akcep­tacji lub odrzuce­niu w określonych przy­pad­kach lub całkowicie. Przeglą­darki zarządzają ustaw­ieni­ami cook­ies na różne sposoby. W menu pomoc­niczym przeglą­darki inter­ne­towej zna­jdą Państwo wyjaśnienia doty­czące zmi­any ustaw­ień cook­ies. Dostępne są one pod następu­ją­cymi linkami:

  Inter­net Explorer™: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  Safari™: http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/usuwanie-plikow-cookie/
  Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&hlrm=en
  Fire­fox™: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  Opera™: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Korzys­ta­jąc z mojej strony, wyrażasz zgodę na wyko­rzysty­wanie Plików Cook­ies do celów opisanych w niniejszym doku­men­cie. Pamię­taj, że ustaw­ienia Plików Cook­ies możesz zmienić w każdej chwili za pomocą ustaw­ień Two­jej przeglądarki.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, infor­muję, że zgod­nie z postanowieni­ami Roz­porządzenia Par­la­mentu Europe­jskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (tzw. RODO), jestem Twoim admin­is­tra­torem danych osobowych, a moje dane iden­ty­fika­cyjne to Prze­mysław Laskowski, prowadzący dzi­ałal­ność gospo­dar­czą pod firmą hrstart Prze­mysław Laskowski w Łodzi przy ul. Kolińskiego 10/7, e-mail: plaskowski@hrstart.pl
 7. Twoje dane osobowe pozyski­wane pod­czas korzys­ta­nia ze strony www.hrstart.pl mogę przetwarzać do poniższych celów:
  1. celu udzie­le­nia odpowiedzi na przesłane zapy­tanie drogą mailową. Przetwarzanie odbywa się wów­czas na pod­stawie Two­jej zgody – tj. na pod­stawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  2. w celu zawar­cia lub real­iza­cji umowy, jeżeli na podany na por­talu adres mailowy wyślesz zapy­tanie o ofertę – tj. na pod­stawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  3. w celu udzie­le­nia odpowiedzi w zakre­sie wskazanym przez Państwa w For­mu­la­rzu kon­tak­towym. Jak również w celu uwzględ­nienia  Państwa kandy­datury w pro­ce­sie rekru­ta­cyjnym, w przy­padku wypełnienia przez Państwa For­mu­la­rza aplika­cyjnego. Przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych odbywa się na pod­stawie Państwa zgody (zgod­nie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
  4. w celu mar­ketingu i pro­mocji pro­duk­tów i usług — w przy­padku wyraże­nia zgody (zgod­nie z art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
  5. w celu wysyła­nia infor­ma­cji hand­lowych (zgod­nie z art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. i art. 6 ust.1 lit. a) RODO).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możli­wości sko­rzys­ta­nia z funkcjon­al­ności for­mu­la­rza. Brak poda­nia danych osobowych będzie skutkował brakiem możli­wości skon­tak­towa­nia się, udzie­le­nia odpowiedzi, przesła­nia oferty lub propozy­cji współpracy.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyco­fa­nia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie.
 10. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiąg­nię­cia celu przetwarza­nia lub do czasu cofnię­cia zgody.
 11. Pamię­taj, że w dowol­nym momen­cie bez poda­nia przy­czyny możesz cofnąć swoją zgodę. Wystar­czy, że napiszesz do mnie na adres mailowy: plaskowski@hrstart.pl o treści: „Cofam udzieloną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do roz­pa­try­wa­nia zapy­tań drogą mailową”. Cofnię­cie zgody nie ma wpływu na zgod­ność z prawem przetwarza­nia Twoich danych osobowych, których dokon­al­iśmy przed jej cofnięciem.
 12. Twoje dane osobowe mogą być udostęp­nione do firmy infor­maty­cznej w zakre­sie niezbęd­nym do obsługi moich sys­temów infor­maty­cznych oraz do firmy księ­gowej lub pod­miotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imie­niu Admin­is­tra­tora na pod­stawie umowy powierzenia przetwarza­nia danych osobowych.
 13. Na stronie www.hrstart.pl mogą pojaw­iać się linki do innych stron inter­ne­towych. Takie strony inter­ne­towe dzi­ałają nieza­leżnie od Mojej i nie są w żaden sposób nad­zorowane przez hrstart Prze­mysław Laskowski. Strony te mogą posi­adać własne poli­tyki doty­czące pry­wat­ności oraz reg­u­laminy, z którymi zale­cam się zapoznać.
 14. Zas­trzegam sobie prawo do zmi­any w poli­tyce ochrony pry­wat­ności naszego ser­wisu, na które może wpłynąć rozwój tech­nologii inter­ne­towej, ewen­tu­alne zmi­any prawa w zakre­sie ochrony danych osobowych oraz rozwój mojego ser­wisu internetowego.