kurs pracownika gospodarczego Odnośnik do strony o projekcie
Bez kategorii Projekty

Projekt aktywizacji zawodowej.


Pro­jekt „Na ścieżce do akty­wności– edy­cja II

nr RPLD.09.01.01–10-B072/19.

Pro­jekt real­i­zowany z Fun­duszy Społecznych Unii Europejskiej.

Pro­jekt skierowany jest do osób niepracu­ją­cych, posi­ada­ją­cych orzecze­nie o niepełnosprawności i zamieszku­ją­cych obszar wojew­ództwa łódzkiego.

Aktu­al­nie poszuku­jemy osób, chęt­nych do odby­cia szkole­nia i stażu zawodowego w charak­terze pra­cown­ika gospodarczego.

Pro­jekt zapew­nia następu­jące formy wsparcia:

  • Doradztwo zawodowe i ustal­e­nie Indy­wid­u­al­nego Planu Działania.
  • Porad­nictwo spec­jal­isty­czne, dopa­sowane do potrzeb uczestników .
  • Warsz­taty Umiejęt­ności Zawodowych.
  • Szkole­nia zawodowe.
  • Staże zawodowe.
  • Pośred­nictwo pracy.

Warto pod­kreślić, że pro­jekt zapew­nia zwrot kosztów za dojazdy na wszys­tkie formy wsparcia.

Po ukończe­niu kursu zawodowego, uczest­nicy otrzy­mują cer­ty­fikat. Uczest­nikom, po szkole­niu, wypła­cone zostanie stype­ndium szkoleniowe.

Następny etap pro­jektu to staż zawodowy z miesięcznym stype­ndium stażowym ponad 1400 zł.

Po ukońc­zonym stażu uczest­nicy mają zapewnione spotka­nia z pośred­nikiem pracy, w ramach pomocy w odnalezie­niu się na rynku pracy.

Celem pro­jektu jest powrót uczest­ników do społecznej i zawodowej akty­wności oraz rozwój ich zdol­ności do pod­ję­cia zatrudnienia.

Nasz pro­jekt funkcjonuje zgod­nie z zalece­ni­ami min­is­terstwa zdrowia, przestrze­ga­jąc reżimu san­i­tarnego niezbęd­nego, aby zapewnić naszym uczest­nikom bez­pieczeństwo w cza­sie pandemii.

Czekamy na Państwa zapy­ta­nia i zgłoszenia.