Projekty

Projekt rehabilitacji kompleksowej.

Bezpłatna rehabilitacja kompleksowa osób niepełnosprawnych

Pro­jekt „Wypra­cow­anie i pilotażowe wdroże­nie mod­elu kom­plek­sowej reha­bil­i­tacji umożli­wia­jącej pod­ję­cie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00–0000057/17.

Pro­jekt reha­bil­i­tacji kom­plek­sowej przez­nac­zony jest dla osób, którym niepełnosprawność nie poz­woliła na rozpoczę­cie akty­wiz­a­cji zawodowej lub dla osób, którym choroba przeszkodz­iła w wykony­wa­niu doty­chcza­sowej pracy.

Pro­jekt real­i­zowany jest w czterech Ośrod­kach Reha­bil­i­tacji Kom­plek­sowej w Polsce.

  • W Nałęc­zowie ( wojew­ództwo lubelskie )
  • W Wągrowcu ( wojew­ództwo wielkopolskie)
  • W Ustro­niu (wojew­ództwo śląskie)
  • W Grębiszewie (wojew­ództwo mazowieckie)

Pobyt w Ośrodku Reha­bil­i­tacji kom­plek­sowej jest bezpłatny.

Celem pro­jektu jest prowadze­nie reha­bil­i­tacji uczest­ników kom­plek­sowo, aby ułatwić osobom niepełnosprawnym odzyskanie odpowied­niego poziomu zdrowia i zdoby­cie kwal­i­fikacji zawodowych, by mogli wró­cić do akty­wności zawodowej.

Pro­jekt łączy ze sobą cztery moduły:

  • Moduł medy­czno– rehabilitacyjny
  • Moduł społeczny
  • Moduł psy­cho­log­iczny
  • Moduł zawodowy

Pod­czas pobytu w Ośrodku Reha­bil­i­tacji Kom­plek­sowej uczest­nicy mają zapewnione zak­wa­terowanie w 1-osobowych poko­jach z wyżywieniem.

W Ośrod­kach Reha­bil­i­tacji Kom­plek­sowej uczest­nicy mają indy­wid­u­alne i grupowe zaję­cia z reha­bil­i­tan­tami, psy­cholo­giem, doradcą zawodowym i pośred­nikiem pracy. Model zawodowy gwaran­tuje uczest­nikom kursy kom­put­erowe i zawodowe, indy­wid­u­al­nie dos­tosowane do ich potrzeb i predyspozycji.


Uwaga! Ze względu na sytu­ację epi­demi­o­log­iczną w Polsce Ośrodki funkcjonują zgod­nie z reżimem san­i­tarnym. Wszyscy uczest­nicy pro­jektu przed wejś­ciem do Ośrodka Reha­bil­i­tacji Kom­plek­sowej pod­dawani są testom na obec­ność koronawirusa.

Funkcjonowanie Ośrod­ków Reha­bil­i­tacji Kom­plek­sowej odbywa się zgod­nie z zasadami bez­pieczeństwa, obow­iązu­ją­cymi w cza­sie pandemii.

Nasze biuro, w Łodzi zaj­muje się rekru­tacją do Ośrodka Reha­bil­i­tacji Kom­plek­sowej w Grębiszewie.

Czekamy na Państwa zapy­ta­nia i zgłoszenia.

Przycisk pobierz formularz rekrutacyjny