Dorabianie do świadczeń

Ile można zarobić do świadczeń rentowych i emerytalnych?

Jak co kwartał Prezes Głównego Urzę­du Statysty­cznego wydał Obwieszcze­nie, że w III kwartale 2021 roku, prze­ciętne miesięczne wyna­grodze­nie w sek­torze przed­siębiorstw, włącznie z wypłata­mi z zysku wyniosło 5885,75 zł. Z kolei z Komu­nikatu wydanego 19 listopa­da 2021 roku przez Preze­sa Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych wyni­ka, że od 1 grud­nia 2021r. kwo­ta wynoszą­ca 70% prze­cięt­nego wyna­grodzenia wynosi … 

Czytaj dalej