Obrazek przestawia uchwyconą w dłoniach niebieską tarczęz symbolem osoby niepełnosprawnej
Otwarty rynek pracy Praca zdalna Rozmowa kwalifikacyjna

Niepełnosprawni na otwartym rynku pracy.

Rynek pra­cy dla osób z niepełnosprawnoś­ci­a­mi po mar­cu 2020 roku doz­nał sta­gnacji. Spowodowane to było wybuchem pan­demii koron­awirusa. Pra­co­daw­cy spotkali się z niepewną sytu­ację biz­ne­sową, a oso­by z choroba­mi przewlekły­mi miały lęki przed zaraże­niem. Przed wybuchem pan­demii wielu pra­co­daw­ców miało obawy, że oso­by z niepełnosprawnoś­cią, którym przysługu­je 7 godzin­ny tryb pra­cy,  w krót­szym cza­sie nie … 

Czytaj dalej