Praca zdalna

Plusy i minusy pracy zdalnej.

Praca zdalna” to poję­cie zyskało na znacze­niu po pier­wszych lock­dow­nach związanych z pan­demią koron­awirusa. Walka z zagroże­niem rozprzestrze­nienia się wirusa COVID-19 zmusiła pra­co­daw­ców do wysła­nia pra­cown­ików do pracy w domu. Na por­ta­lach z ofer­tami pracy obser­wu­jemy wzrost liczby ogłoszeń na wykony­wanie pracy zdal­nej. Praca zdalna budzi cza­sami pewne obawy, zarówno pośród sze­fów jak i pod­wład­nych. MINUSY

Czytaj dalej