Praca zdalna

Survival na home-office.

czyli jak przetr­wać kon­frontację z sze­fem i  nie pokłó­cić się ze współloka­torami i rodz­iną. Wyobraźmy sobie, że zaczęliśmy pracę, jesteśmy pełni energii do wyko­na­nia jakiegoś zada­nia kon­cep­cyjnego, na naszym biurku stoi ulu­biona kawa. Zaczy­namy pracę.  Nasze palce ryt­micznie wys­tukują pomysły na klaw­iaturze. Nagle, domo­fon dzwoni, elek­trow­nia spisuje liczniki, pies szczeka, kot musi leżeć nigdzie indziej …

Czytaj dalej
Praca zdalna

Plusy i minusy pracy zdalnej.

Praca zdalna” to poję­cie zyskało na znacze­niu po pier­wszych lock­dow­nach związanych z pan­demią koron­awirusa. Walka z zagroże­niem rozprzestrze­nienia się wirusa COVID-19 zmusiła pra­co­daw­ców do wysła­nia pra­cown­ików do pracy w domu. Na por­ta­lach z ofer­tami pracy obser­wu­jemy wzrost liczby ogłoszeń na wykony­wanie pracy zdal­nej. Praca zdalna budzi cza­sami pewne obawy, zarówno pośród sze­fów jak i pod­wład­nych. MINUSY

Czytaj dalej