24/08/2015

Dzię­ki pomo­cy hrstart otrzy­małem 40 tys. zło­tych na otwar­cie włas­nej firmy sprzą­ta­jącej. Konkurenc­ja była duża, ale biznes plan był tak dobry, że zająłem 3 miejsce na liś­cie konkur­sowej !” Michał M.