Zarządzanie Projektami

Spec­jal­izu­jemy się w doradztwie dotacyjnym.

Pomagamy w pozyski­wa­niu środ­ków zewnętrznych na rozwój firm i wprowadzanie nowych innowacji.
Zaj­mu­jemy się zarządzaniem pro­jek­tami wspier­a­ją­cymi rozwój przed­siębior­c­zości i doradzamy przed­siębior­com na każdym etapie projektu.

Zaczy­namy od przy­go­towa­nia wniosku i nad­zoru­jemy pro­jekt aż po rozlicze­nie koń­cowe.
Doradzamy jak opty­mal­nie wyko­rzys­tać środki pozyskane z pro­jek­tów.
Przeprowadzanie przed­siębior­ców przez pro­jekty dota­cyjne sprawia, że przed­siębiorcy stają się bardziej konkuren­cyjni biz­ne­sowo i gospodarczo.

Wspól­nie dążymy do roz­woju przed­siębior­c­zości, dzięki czemu przy­czy­ni­amy się do roz­woju lokalnych społeczności w ramach CSR.