Biznesplany

Dobry biznesplan to taki, który przekonuje oceniających, by właśnie tobie przekazali środki na otwarcie działalności gospodarczej.  Możesz mieć doskonały pomysł na biznes, lecz jeśli nie potrafisz przelać swojego pomysłu na papier, to jest duże zagrożenie, że dotacji nie otrzymasz.

Naszym klientom oferujemy więc usługę polegającą na przygotowaniu gotowego, profesjonalnego biznesplanu pod dotację na własną działalność. Posiadamy doświadczenie w sporządzaniu biznesplanów w różnych branżach, zarówno w usługach, handlu jak i produkcji.

Biznesplan przygotowujemy w oparciu o informacje uzyskane od klienta w trakcie przeprowadzonego wywiadu. Samodzielnie przygotowujemy opis pomysłu, część marketingową, analizę konkurencji, część inwestycyjną oraz finansową (rachunek zysków i strat oraz bilans). W trakcie przygotowywania konsultujemy biznesplan z klientem.

Proces przygotowywania biznesplanu trwa od 2 do 5 dni roboczych. Przed przekazaniem klientowi jest sprawdzany przez 2 naszych konsultantów pod względem poprawności oraz zgodności z regulaminem  dotacji. Gotowy biznesplan przekazywany jest klientowi wraz z wymaganymi załącznikami.

UWAGA!

Wnioski (biznesplany) na dotację rozpatrywane są w trybie konkursowym, co oznacza, że kwalifikują się te wnioski, które zdobywają najwięcej punktów.  Nasza firma nie ma wpływu na liczbę punktów przyznawanych za adekwatne doświadczenie zawodowe lub wykształcenie osoby starającej się o dotację.

Ofer­u­jemy pomoc w zakresie:

  • pozyska­nia środ­ków na rozpoczę­cie włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej z urzędu pracy
  • pozyska­nia środ­ków na własną dzi­ałal­ność z PFRON (dla osób niepełnosprawnych)
  • pozyska­nia dotacji z pro­gramów unijnych