Dofinansowanie Metody finansowania działałności

Dofinansowanie dla przedsiębiorców na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 Konkurs: „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” realizowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie w ramach poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, składając odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  Wnioski można składać także online. Więcej informacji o projekcie można przeczytać na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Konkurs realizowany jest co roku.

Środki w ramach dotacji wnioskodawca może przeznaczyć na ograniczenie przynajmniej  jednego z czynników ryzyka charakteryzujących warunki pracy tj.:

 • Mikroklimat (gorący i zimny).
 • Czynniki chemiczne i pyły.
 • Czynniki biologiczne.
 • Czynniki mechaniczne.
 • Czynniki elektryczne i elektryczności statycznej.
 • Hałas.
 • Drgania.
 • Niewłaściwe oświetlenie.
 • Promieniowanie jonizujące lub optyczne.
 • Pole elektromagnetyczne.
 • Obciążenie dynamiczne, statyczne lub fizyczne.

Projekt powinien być trwały czyli być funkcjonalny co najmniej 3 lata od czasu zaakceptowania projektu przez ZUS.

Korzystanie równolegle z innych form dotacji, z innych źródeł na poprawę BHP w firmie nie dyskwalifikuje wnioskodawcy, o ile środki nie będą przeznaczone na te same inwestycje.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofinansowaniu podlegają działania związane z  następującymi aspektami technicznymi:

 • Z bezpieczeństwem instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy.
 • Z zakupem i dostosowaniem urządzeń niwelujących hałas, drgania mechaniczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne.
 • Z oświetleniem stanowisk pracy oraz ochroną przed promieniowaniem optycznym.
 • Z ochroną przed energią elektryczną i elektrostatyczną.
 • Z urządzeniami oczyszczającymi i uzdatniającymi powietrze oraz z urządzeniami mechaniczne do wentylacji powietrza.
 • Z urządzeniami i ze sprzętem poprawiającym bezpieczeństwo pracy w związku z narażaniem na czynniki chemiczne lub szkodliwe bodźce biologiczne.
 • Ze sprzętem i z urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo pracy na wysokościach, w zagłębieniach i innych strefach pracy.
 • Z Urządzeniami służącymi  do ograniczenia obciążenia  układu mięśniowo – szkieletowego.
 • Ze środki ochrony indywidualnej.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt przeznaczony jest zarówno dla właścicieli mikroprzedsiębiorstw, jak i dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Projekt dedykowany jest dla przedsiębiorców, którzy na dzień składania wniosku, nie zalegają z płatnościami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wnioskodawca nie może także zalegać z opłacaniem podatków.

Wnioskodawca nie może znajdować się w toku likwidacji, pod zarządem komisarycznym, ani w stanie upadłości.

Wnioskodawca nie może ubiegać się o dofinansowane przed upływem 3 lat od daty wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5000 zł. Maksymalna kwota uwarunkowana jest od ilości osób na które Wnioskodawca opłaca składki na dzień złożenia wniosku.

Przykładowo mikroprzedsiębiorstwo może ubiegać się maksymalnie o 140 000 zł, a duże przedsiębiorstwo maksymalnie o 500 000 zł. (Dane na rok 2021)

Warto podejmować wszelkie działania, które zmniejszają występowanie chorób zawodowych wśród pracowników jak również zmniejszają ryzyko wystąpienia wypadku w zakładzie pracy.

Takie działania przekładają się na lepszą jakość świadczonych usług i lepszą wydajność osób zatrudnionych.

Im większą uwagę przedsiębiorcy przywiązują do bezpieczeństwa tym bardziej ich pracownicy są uważni i staranniej przestrzegają procedur BHP.