Dorabianie do świadczeń

Ile można zarobić do świadczeń rentowych i emerytalnych?

Wachlarz banknotów z legitymacją emeryta- rencisty.

Jak co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał Obwieszczenie, że w III kwartale 2021 roku, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku wyniosło 5885,75 zł.

Z kolei z Komunikatu wydanego 19 listopada 2021 roku przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że od 1 grudnia 2021r. kwota wynosząca 70% przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3960,20 zł, a kwota wynosząca 130% przeciętnego wynagrodzenia za III kwartał 2021r. wynosi 7354,50 zł.

Liczby te mają bezpośredni wpływ na sytuację wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy mimo otrzymywanych świadczeń są aktywni zawodowo.

Zatem od 1 grudnia 2021 roku do 28 lutego 2022 roku renciści i osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę mogą dorabiać do kwoty 3960,20 zł bez żadnych konsekwencji.

Natomiast przekroczenie kwoty zarobku wynoszącego 3960,20 zł brutto spowoduje proporcjonalne obniżenie wypłacanego świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Trzeba pamiętać o tym, że co roku 1 marca ogłaszana jest kwota maksymalnego zmniejszenia.

Od 1 marca 2021 do 28 lutego 2022 roku kwoty te wynoszą:

  • dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie – 549,71 zł
  • dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 485,04 zł
  • dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 646,67 zł

Osoby pobierające wcześniejszą emeryturę bądź rentę z tytułu niezdolności do pracy, po przekroczeniu zarobku o kwotę wyższą niż 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia czyli 7354,50 zł brutto, muszą liczyć się z zawieszeniem wypłacanych świadczeń z ZUS-u.

WAŻNE DLA OSÓB NA RENCIE SOCJALNEJ.

Osoby otrzymujące rentę socjalną muszą pamiętać, że w okresie od 1 grudnia 2021 roku, mogą zarabiać maksymalnie 3960,20 zł brutto.

Po przekroczeniu kwoty równej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesza wypłacanie renty socjalnej.

Dobra wiadomość jest taka, że od 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie przepisy z 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1621, dzięki czemu reguły zawieszania renty socjalnej będą takie same jak dla rencistów, którzy otrzymują świadczenie z tytułu niezdolności do pracy.

Renciści socjalni, od 1 stycznia 2022 roku będą mogli otrzymywać pomniejszone świadczenia po przekroczeniu 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dopiero przekroczenie dodatkowego przychodu o kwotę 130% przeciętnego wynagrodzenia grozi zawieszeniem świadczenia.

Dla przypomnienia:

„Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ wypłacający rentę socjalną o okolicznościach powodujących zawieszenie prawa do tego świadczenia albo zmniejszenie jego wysokości.”

Warto wiedzieć ile można dorobić do świadczeń emerytalnych i rentowych, aby nie narażać naszego budżetu domowego.

Warto sobie przekalkulować na ile opłaca nam się wziąć kolejne zlecenie zawodowe, przyjąć awans, bo może nasze świadczenie nie zawsze zostanie zawieszone.