Woreczek pieniędzy trzymany w ręce
Dotacje z PFRON

Jak otrzymać dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?

Jesteś osobą z niepełnosprawnością?

 Trudno znaleźć Ci odpowiednie stanowisko pracy?

 Może jesteś na tyle kreatywny, pomysłowy i uzdolniony, aby założyć własną działalność gospodarczą?

 Może najwyższy czas pomyśleć o samozatrudnieniu!

 Na początku warto poznać jaką pomoc w tym temacie oferuje PFRON.

Jakie kryteria trzeba spełniać aby otrzymać dotację z  PFRON-u?

   Przede wszystkim, aby móc skorzystać z pomocy PFRON-u trzeba być osobą niepełnosprawną, niezatrudnioną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy, posiadać status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

   Ubiegać się o dotację dla niepełnosprawnych można nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zakończenia prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub zaprzestania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Jak starać się o otrzymanie dotacji?

  1. Złożyć odpowiedni wniosek, właściwy dla naszego Powiatowego Urzędu Pracy.
  2. Zadeklarować minimalny czas 12 miesięcy prowadzenia działalności bądź spółdzielni socjalnej.

   Wysokość dotacji na jaką można liczyć, uzależniona jest od okresu na jaki osoba z niepełnosprawnością zobowiąże się  prowadzić swoją działalność lub uczestniczyć jako członek w spółdzielni socjalnej.

  W przypadku zadeklarowania okresu co najmniej 24 miesięcy można liczyć na wsparcie w wysokości
od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.
   Jeżeli zadeklarujemy co najmniej 12 miesięcy, otrzymamy wsparcie nie przekraczające sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Informacje o przeciętnym wynagrodzeniu za dany miesiąc roku kalendarzowego publikowane są na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

O przyznaniu dotacji i jej wysokości decyduje rada powiatu, ze starostą na czele.


Jakie aspekty brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków?

  1. Kwalifikacje i uprawnienia wnioskodawcy.
  2. Wysokość środków własnych wnioskodawcy.
  3. Kalkulacja wydatków w ramach startu działalności, co do wnioskowanych środków.
  4. Efekty finansowo- gospodarcze przedsięwzięcia na które mają być przeznaczone środki.
  5. Podaż i popyt lokalnego rynku na planowaną działalność.
  6. Wielkość środków, którymi w danym roku dysponuje PFRON.

Czas od złożenia wniosku do jego rozpatrzenia wynosi ok. 30 dni.

   Gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, następuje omówienie warunków umowy i jej podpisanie. Należy pamiętać o spełnieniu wszystkich warunków  umowy o dofinansowanie. Złamanie  zapisów umowy może poskutkować cofnięciem dotacji.

Dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dotacji z PFRON-u na prowadzenie własnej działalności, możemy zarejestrować  naszą działalność.  
Przed wypłatą środków dotacyjnych wnioskodawca musi  przedstawiać zaświadczenie o wpisie do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Dotacja  na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, rolniczej, albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej jest  przyznawana jednorazowo.

Jeżeli czujesz, że rozkręcenie własnego biznesu sprawi, że rozwiniesz skrzydła, spróbuj swoich sił w samozatrudnieniu i postaraj się zdobyć dotację z PFRON-u  na działalność gospodarczą.

Do odważnych świat należy. Zainteresowanych pomocą w uzyskaniu pomocy w uzyskaniu dotacji PFRON na otwarcie działalności zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.