Wybierz akTYwność!

Zapraszamy do udzi­ału w nowym pro­jek­cie– “Wybierz akTYwność!”

Rekru­tacja rozpoczyna się od 03.11.2021r.

Pro­jekt jest finan­sowany z Fun­duszy Społecznych Unii Europe­jskiej. Nr pro­jektu to “POWR.01.05.01-IP.03–00-001/20″.

Pro­jekt ma na celu rozwój potenc­jału zawodowego uczestników.

Do kogo skierowany jest projekt?

  • Do osób, które w momen­cie przys­tępowa­nia do pro­jektu, nie korzys­tają ze wspar­cia innego pro­jektu real­i­zowanego z Fun­duszy Społecznych Unii Europejskiej.
  • Do osób zamieszku­ją­cych na tere­nie wojew­ództw: mazowieck­iego, lubel­skiego lub łódzkiego.
  • Do osób niepracu­ją­cych, posi­ada­ją­cych orzecze­nie o niepełnosprawności.
  • Do osób, które doz­nały w wyniku wypadku lub z innych powodów uszczer­bku na zdrowiu. W następst­wie czego byli niez­dolni do wykony­wa­nia doty­chcza­sowej pracy i mogą udoku­men­tować, że przez przy­na­jm­niej pół roku w ciągu dwóch lat przed rozpoczę­ciem udzi­ału w pro­jek­cie chorowały.

Jakie formy wspar­cia ofer­uje projekt?

  • Kon­sul­tacje z doradcą zawodowym.
  • Pośred­nictwo pracy i pomoc w znalezie­niu zatrudnienia.

Co trzeba zro­bić, aby przys­tąpić do projektu?

  • Można do nas zadz­wonić. Szczegóły w zakładce Kontakt.
  • Można ściągnąć z naszej strony For­mu­larz rekru­ta­cyjny wraz z załącznikami.
  • Można wypełnić poniższy for­mu­larz aplikacyjny.

Pobierz for­mu­larz rekru­ta­cyjny wraz z załącznikami.

For­mu­larz aplikacyjny

0/50
Proszę wpisać poprawne dane.
0/200
Proszę wpisać dokładny adres.
Mile widziane załączniki to np: CV, kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Pola z gwiazdką (*) są obow­iązkowe do wypełnienia.

Skon­tak­tu­jemy się z Państ­wem w celu umówienia szczegółów i wyz­naczenia ter­minu spotka­nia rekrutacyjnego.