Projekty

Projekt rehabilitacji kompleksowej.

Pro­jekt „Wypra­cow­anie i pilotażowe wdroże­nie mod­elu kom­plek­sowej reha­bil­i­tacji umożli­wia­jącej pod­ję­cie lub powrót do pracy” nr POWR.02.06.00–0000057/17. Pro­jekt reha­bil­i­tacji kom­plek­sowej przez­nac­zony jest dla osób, którym niepełnosprawność nie poz­woliła na rozpoczę­cie akty­wiz­a­cji zawodowej lub dla osób, którym choroba przeszkodz­iła w wykony­wa­niu doty­chcza­sowej pracy.

Czytaj dalej