Dofinansowanie Metody finansowania działałności

Dofinansowanie dla przedsiębiorców na poprawę Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 Konkurs: „Dofi­nan­sowanie dzi­ałań płat­nika składek na poprawę bez­pieczeństwa i higieny pracy” real­i­zowany jest przez Zakład Ubez­pieczeń Społecznych.

Przed­siębiorca może ubie­gać się o dofi­nan­sowanie w ramach poprawy bez­pieczeństwa i higieny pracy, składa­jąc odpowiedni wniosek w Zakładzie Ubez­pieczeń Społecznych.  Wnioski można składać także online. Więcej infor­ma­cji o pro­jek­cie można przeczy­tać na stronach Zakładu Ubez­pieczeń Społecznych.

Konkurs real­i­zowany jest co roku.

Środki w ramach dotacji wniosko­dawca może przez­naczyć na ogranicze­nie przy­na­jm­niej  jed­nego z czyn­ników ryzyka charak­teryzu­ją­cych warunki pracy tj.:

 • Mikrokli­mat (gorący i zimny).
 • Czyn­niki chemiczne i pyły.
 • Czyn­niki biologiczne.
 • Czyn­niki mechaniczne.
 • Czyn­niki elek­tryczne i elek­tryczności statycznej.
 • Hałas.
 • Drga­nia.
 • Niewłaś­ciwe oświetlenie.
 • Promieniowanie jonizu­jące lub optyczne.
 • Pole elek­tro­mag­ne­ty­czne.
 • Obciąże­nie dynam­iczne, staty­czne lub fizyczne.

Pro­jekt powinien być trwały czyli być funkcjon­alny co najm­niej 3 lata od czasu zaak­cep­towa­nia pro­jektu przez ZUS.

Korzys­tanie równole­gle z innych form dotacji, z innych źródeł na poprawę BHP w fir­mie nie dyskwal­i­fikuje wniosko­dawcy, o ile środki nie będą przez­nac­zone na te same inwestycje.

Co podlega dofinansowaniu?

Dofi­nan­sowa­niu podle­gają dzi­ała­nia związane z  następu­ją­cymi aspek­tami technicznymi:

 • Z bez­pieczeńst­wem insta­lacji tech­nicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy.
 • Z zaku­pem i dos­tosowaniem urządzeń niwelu­ją­cych hałas, drga­nia mechan­iczne oraz promieniowanie elektromagnetyczne.
 • Z oświ­etle­niem stanowisk pracy oraz ochroną przed promieniowaniem optycznym.
 • Z ochroną przed energią elek­tryczną i elektrostatyczną.
 • Z urządzeni­ami oczyszcza­ją­cymi i uzdat­ni­a­ją­cymi powi­etrze oraz z urządzeni­ami mechan­iczne do wenty­lacji powietrza.
 • Z urządzeni­ami i ze sprzętem popraw­ia­ją­cym bez­pieczeństwo pracy w związku z narażaniem na czyn­niki chemiczne lub szkodliwe bodźce biologiczne.
 • Ze sprzętem i z urządzeni­ami zapew­ni­a­ją­cymi bez­pieczeństwo pracy na wysokoś­ci­ach, w zagłę­bi­eni­ach i innych stre­fach pracy.
 • Z Urządzeni­ami służą­cymi  do ograniczenia obciąże­nia  układu mięśniowo – szkieletowego.
 • Ze środki ochrony indywidualnej.

Do kogo skierowany jest projekt?

Pro­jekt przez­nac­zony jest zarówno dla właś­ci­cieli mikro­przed­siębiorstw, jak i dla małych, śred­nich oraz dużych przedsiębiorstw.

Pro­jekt dedykowany jest dla przed­siębior­ców, którzy na dzień składa­nia wniosku, nie zale­gają z płat­noś­ci­ami na ubez­pieczenia społeczne i zdrowotne. Wniosko­dawca nie może także zale­gać z opła­caniem podatków.

Wniosko­dawca nie może zna­j­dować się w toku lik­widacji, pod zarzą­dem komis­arycznym, ani w stanie upadłości.

Wniosko­dawca nie może ubie­gać się o dofi­nan­sowane przed upły­wem 3 lat od daty wypłaty przez ZUS całości ostat­niego dofinansowania.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Min­i­malna kwota dofi­nan­sowa­nia wynosi 5000 zł. Maksy­malna kwota uwarunk­owana jest od ilości osób na które Wniosko­dawca opłaca składki na dzień złoże­nia wniosku.

Przykład­owo mikro­przed­siębiorstwo może ubie­gać się maksy­mal­nie o 140 000 zł, a duże przed­siębiorstwo maksy­mal­nie o 500 000 zł. (Dane na rok 2021)

Warto pode­j­mować wszelkie dzi­ała­nia, które zmniejszają wys­tępowanie chorób zawodowych wśród pra­cown­ików jak również zmniejszają ryzyko wys­tąpi­enia wypadku w zakładzie pracy.

Takie dzi­ała­nia przekładają się na lep­szą jakość świad­c­zonych usług i lep­szą wyda­jność osób zatrudnionych.

Im więk­szą uwagę przed­siębiorcy przy­wiązują do bez­pieczeństwa tym bardziej ich pra­cown­icy są uważni i staran­niej przestrze­gają pro­ce­dur BHP.