hrstart
Bez kategorii Oprogramowanie

3 darmowe wirtualne dyski dla twojego biznesu

Prze­chowywanie danych w fir­mie to pod­stawa jej bez­pieczeństwa. Nie mówię tu tylko o możli­wych kradzieżach infor­ma­cji, ale proza­icznych sytu­ac­jach typu kradzież lap­topa lub awaria twardego dysku. Ważne doku­menty warto prze­chowywać w chmurze, do której można mieć zdalny dostęp.

 

Google Drive

google driveDar­mowy pro­dukt od Google dla użytkown­ików poczty Gmail. Wirtulny dysk Google ofer­uje 15 GB dar­mowej przestrzeni, na której można prze­chowywać dowolne pliki: tek­stowe, graficzne, muzy­czne.  Jeśli 15 GB to za mało to można uzyskać dostęp do nieogranic­zonej przestrzeni za 10 dolarów miesięcznie. Płatna dysk umożli­wia dostęp do wielu innych funkcji ułatwia­ją­cych zdalną pracę zespołową. Ale między nami mówiąc — po zapełnie­niu pamięci dysku można założyć nowego maila i mieć dostęp do dodatkowych 15 GB za darmo.

Drop­box

biznesplan na zamówienieKole­jny pop­u­larny dysk wirtu­alny, dzięki któremu bezpłat­nie można umieś­cić ważne i potrzebne doku­menty w chmurze. Da wyma­ga­ją­cych ist­nieje możli­wość wykupi­enia wer­sji PRO, która daje aż 1000 GB pamięci za 10 euro miesięcznie.

 

 

MEGA Sync

mega syncInny  bezpłatny dysk wart polece­nia to MEGA z Nowej Zelandii. Ofer­uje 50 GB wol­nej przestrzeni, oczy­wiś­cie z opcją posz­erzenia pamięci już za niewielką opłatą. Oso­biś­cie korzys­tam z MEGA i jestem bardzo zad­owolony. Czytelny inter­fejs oraz łat­wość obsługi prze­mawia za tym produktem.

 

Coraz częś­ciej pracuje się zdala od biura, dlat­ego też warto zas­tanowić się nad stosowaniem w fir­mie wirtu­al­nych narzędzi.  Dysk w chmurze z ważnymi dla firmy doku­men­tami to pod­stawa. Oso­biś­cie trzy­mam kopie REGON, NIP oraz doku­menty  typu ref­er­encje, CV w chmurze. Dzięki możli­wości dostępu do dysku z prak­ty­cznie każdego mobil­nego narzędzia (lap­top, tablet, komórka) jestem w stanie w ciągu kilku minut przesłać potrzebne doku­menty,  zatrzy­mu­jąc się na przykład na parkingu przy autostradze.