Blog

Obrazek ukazujący zaniepokojoną twarz.
Prawo

Ryzyko legislacyjne w biznesie

Nasze państwo teo­re­ty­cznie ma ułatwiać przed­siębior­com życie, w prak­tyce wygląda to „co by tu jeszcze spieprzyć, panowie”. Opra­cowu­jąc bizne­s­plan warto więc zas­tanowić się, w jakim otocze­niu prawnym będziemy dzi­ałali, bo pewnego pięknego poranka możemy obudzić się z ręką w nocniku.

Czytaj dalej
kobieta trzymająca w ręku czerwone jabłko.
Bez kategorii Prawo

Jak zastrzec znak towarowy?

Masz już własne przed­siębiorstwo, myślisz o stworze­niu logo firmy. Opra­cow­anie znaku graficznego zle­casz grafikowi.  Po kilku dni­ach przysyła ci gotowy pro­jekt, który bardzo ci się podoba. Płacisz mu za wyko­naną pracę i zaczy­nasz uży­wać logo firmy w swo­jej dzi­ałal­ności. Jesteś przeko­nany, że sta­jesz się tym samym jedynym właś­ci­cielem znaku. Nie zgłaszasz znaku do rejes­tracji, bo …

Czytaj dalej