Zamknięta kłódka na drzwiach.
Bez kategorii Pomysł na biznes Prawo

Jak uchronić przed kradzieżą swój pomysł na biznes?

Wpadł Ci do głowy “genial­ny” pomysł na biznes, ale nie chcesz o nim mówić, bo boisz się, że ktoś ukrad­nie pomysł? Zas­tanówmy się, w jaki sposób najlepiej zabez­pieczyć pomysł na biznes przed kradzieżą. 

Na początek waż­na uwa­ga — jak bard­zo byś się nie chci­ał, to i tak musisz podzielić swoim pomysłem na biznes z inny­mi osoba­mi. To nat­u­ralne, że pier­wszy­mi recen­zen­ta­mi idei będą oso­by Ci bliskie — do nich moż­na mieć jed­nak zau­fanie. Rodziny lub przy­ja­ciele nie są jed­nak w stanie pro­fesjon­al­nie i bezstron­nie ocenić pomysłu biz­ne­sowego, dlat­ego też na pewnym etapie koniecznoś­cią będzie oce­na pomysłu przez obce oso­by — pra­cown­ików banku (o ile starasz się o kredyt), kon­sul­tan­tów bizne­s­planu i innych.

Warto jed­nak zabez­pieczyć swo­je interesy — licho nie śpi. Jak to zrobić?

1.  Jeśli masz pieniądze i odpowied­nie zaplecze do wys­tar­towa­nia naty­ch­mi­ast z pomysłem — zrób to!

Konkurenc­ja czuwa, więc jeśli będziesz pier­wszy z pro­duk­tem lub usługą na rynku, to możesz zyskać przewagę nad inny­mi i zapewnić sobie pozy­cję lidera.

2.  Zabez­piecz się od strony prawnej

Przed­staw­ia­jąc swój pomysł obcym osobom możesz doma­gać się pod­pisa­nia umowy o zachowa­niu poufnoś­ci.  Łatwiej będzie wtedy udowod­nić, że ktoś, z kim podzieliłeś się pomysłem po pros­tu Ci go ukradł i na tej pod­staw­ie doma­gać się zadośćuczynienia. My w swo­jej umowie z klien­ta­mi posi­adamy zapis o zachowa­niu poufnoś­ci. Zresztą, naszym biz­ne­sem jest pomoc innym, a nie kradzież cud­zych pomysłów.

3.  Opaten­tuj swój produkt/pomysł

Spróbuj sko­rzys­tać z możli­woś­ci, jakie daje pra­wo paten­towe i zas­trzeż swój pomysł w urzędzie. Więcej na ten tem­at przeczy­tasz tutaj.