Bez kategorii Pomysł na biznes Prawo

Jak uchronić przed kradzieżą swój pomysł na biznes?

Wpadł Ci do głowy “genialny” pomysł na biznes, ale nie chcesz o nim mówić, bo boisz się, że ktoś ukrad­nie pomysł? Zas­tanówmy się, w jaki sposób najlepiej zabez­pieczyć pomysł na biznes przed kradzieżą. 

Na początek ważna uwaga — jak bardzo byś się nie chciał, to i tak musisz podzielić swoim pomysłem na biznes z innymi osobami. To nat­u­ralne, że pier­wszymi recen­zen­tami idei będą osoby Ci bliskie — do nich można mieć jed­nak zau­fanie. Rodziny lub przy­ja­ciele nie są jed­nak w stanie pro­fesjon­al­nie i bezstron­nie ocenić pomysłu biz­ne­sowego, dlat­ego też na pewnym etapie koniecznoś­cią będzie ocena pomysłu przez obce osoby — pra­cown­ików banku (o ile starasz się o kredyt), kon­sul­tan­tów bizne­s­planu i innych.

Warto jed­nak zabez­pieczyć swoje interesy — licho nie śpi. Jak to zrobić?

1.  Jeśli masz pieniądze i odpowied­nie zaplecze do wys­tar­towa­nia naty­ch­mi­ast z pomysłem — zrób to!

Konkurencja czuwa, więc jeśli będziesz pier­wszy z pro­duk­tem lub usługą na rynku, to możesz zyskać przewagę nad innymi i zapewnić sobie pozy­cję lidera.

2.  Zabez­piecz się od strony prawnej

Przed­staw­ia­jąc swój pomysł obcym osobom możesz doma­gać się pod­pisa­nia umowy o zachowa­niu poufności.  Łatwiej będzie wtedy udowod­nić, że ktoś, z kim podzieliłeś się pomysłem po prostu Ci go ukradł i na tej pod­stawie doma­gać się zadośćuczynienia. My w swo­jej umowie z klien­tami posi­adamy zapis o zachowa­niu poufności. Zresztą, naszym biz­ne­sem jest pomoc innym, a nie kradzież cud­zych pomysłów.

3.  Opaten­tuj swój produkt/pomysł

Spróbuj sko­rzys­tać z możli­wości, jakie daje prawo paten­towe i zas­trzeż swój pomysł w urzędzie. Więcej na ten temat przeczy­tasz tutaj.