Bez kategorii Prawo

Jak zastrzec znak towarowy?

Masz już własne przed­siębiorstwo, myślisz o stworze­niu logo firmy. Opra­cow­anie znaku graficznego zle­casz grafikowi.  Po kilku dni­ach przysyła ci gotowy pro­jekt, który bardzo ci się podoba. Płacisz mu za wyko­naną pracę i zaczy­nasz uży­wać logo firmy w swo­jej dzi­ałal­ności. Jesteś przeko­nany, że sta­jesz się tym samym jedynym właś­ci­cielem znaku. Nie zgłaszasz znaku do rejes­tracji, bo to prze­cież strata pieniędzy. Po roku ori­en­tu­jesz się, że to samo logo (ze swoją nazwą przed­siębiorcy) wyko­rzys­tuje inna firma, która sko­rzys­tała z usług tego samego grafika. I zaczy­nają się prob­lemy, bo na początku nie zad­bałeś odpowied­nio o swoje interesy.

Prawa autorskie

Zanim prze­jdziemy dalej najpierw parę słów na temat prawa autorskiego.  Grafik, który zapro­jek­tował logo firmy jest jego twórcą, zaś twórcy przysługują określone prawa autorskie:

prawa autorskie oso­biste:  są one niezby­walne, bo zakupu­jąc od kogoś jego dzieło nie możemy twierdzić, że to my jesteśmy twórcą, to prawo przysługuje jedynie autorowi dzieła

prawa autorskie mate­ri­alne, czyli prawo do swo­bod­nego roz­porządza­nia znakiem, np: do jego sprzedaży.

Musisz pamię­tać, zaw­ier­a­jąc z grafikiem umowę na stworze­nie logo nie naby­wasz tym samym praw autors­kich do logo! Co więc można zro­bić w takiej sytuacji?

Przede wszys­tkim zawrzeć z autorem logo umowę z przekazaniem praw autors­kich majątkowych ze wskazaniem wszys­t­kich obszarów eksploat­acji znaku.

To powinno zabez­pieczyć nasze prawo do swo­bod­nego dys­ponowa­nia znakiem. Co jed­nak zniezby­wal­nymi autorskimi prawami oso­bistymi twórcy?

Można  jedynie ograniczyć prawa oso­biste twórcy, w którym autor zadeklaruje nie korzys­tanie z oso­bistych praw autors­kich i przekaże wykony­wanie oso­bistych praw autors­kich tobie. Umowę taką można pode­przeć sankc­jami finan­sowymi dla autora za niewywiązy­wanie się z warunków umowy.

Co warto jeszcze zro­bić, aby zabez­pieczyć swoje prawa do znaku?

Można dodatkowo udać się do notar­iusza, który na pod­stawie złożonego przez ciebie oświad­czenia o autorstwie znaku  potwierdzi ten fakt z odpowied­nią datą.

Aby całkowicie zabez­pieczyć swoje prawa do znaku należy dokonać jego rejestracji.

Rejes­tracja znaku towarowego

Rejes­tracji znaku towarowego można dokonać na okres 10 lat. Co może być przed­miotem rejes­tracji? Przede wszystkim:

- nazwa

- dom­ena inter­ne­towa (kole­jny argu­ment, aby dom­ena firmy była zarazem jej nazwą!)

–formy przestrzenne (np: ksz­tałt butelki ? patrz Coca-Cola)

- etyki­ety produktów

Rejes­tracji znaku dokonuje się w Urzędzie Paten­towym RP w Warsza­wie. Pro­ces rejes­tracji trwa ok. 12 miesięcy. W trak­cie rejes­tracji zaz­nacza się, w jakich klasach intere­suje nas ochrona znaku.

Koszty zgłoszenia i ochrony znaku

Zgłosze­nie:

- Opłata za zgłosze­nie znaku towarowego do 3 klas towarowych: 550 PLN

- Opłata za każdą klasę powyżej trzech : 120 PLN

Ochrona:

- Opłata za 10-cio letni okres ochronny za każdą klasę do 3-ciej : 400 PLN

- Opłata za każdą klasę powyżej trzech: 450 PLN

- Opłata za pub­likację infor­ma­cji o udzielonym prawie ochron­nym : 90 PLN

Dodatkowo możemy dokonać rejes­tracji naszego znaku na tere­nie Europy w Urzędzie Har­mo­niza­cji Rynku w Ali­cante oraz na świecie w Biurze Świa­towej Orga­ni­za­cji Włas­ności Intelek­tu­al­nej w Genewie.

Jakie korzyści płyną z rejes­tracji znaku towarowego?

Wyobraź sobie, że twój biznes rozwija się i planu­jesz ekspan­sję na zagraniczne. Albo planu­jesz rozwi­jać biznes w postaci sieci franczy­zowej i udzielać licencji odpłat­nej na korzys­tanie z two­jego znaku. Albo ktoś próbuje pod­szy­wać się pod twoją markę?

A jeśli twoja marka nabierze wartości i będziesz chciał ją odsprzedać? A może chci­ałbyś dokonać ?opty­mal­iza­cji kosztów? i wyprowadzić markę do raju podatkowego ?

Rejes­tracji marki dokonuje się więc w celach majątkowych, aby mieć narzędzie walki prawnej do ochrony swo­jego dobra. Dzięki temu zabiegowi nikt nie będzie mógł uży­wać two­jego znaku towarowego lub znaku podobnego.

Dokonu­jąc rejes­tracji przekonasz się przy okazji, czy ty sam nie łamiesz prawa posługu­jąc się nieświadomie czy­imś zare­je­strowanym znakiem.

I jeszcze jedno. Pamię­taj, że zare­je­strowany znak musi być przez ciebie uży­wany! Jeśli przez 5 lat nie będziesz uży­wał zare­je­strowanego znaku to tracisz ochronę i ktoś inny może go zacząć używać.

Powyższy artykuł pow­stał w opar­ciu o opra­cow­anie 1o rzeczy które musisz wiedzieć o ochronie marki  p. Mikołaja Lecha, prawnika spec­jal­izu­jącego się w prawie włas­ności prze­mysłowej. Więcej infor­ma­cji o prob­lematyce ochrony znaków towarowych na stronie bloga autora opracowania.